Tradiční akce

  • Počítačové kurzy
  • Noc s Andersenem
  • Besedy
  • Vítání občánků

PODZIMNÍ POČÍTAČOVÉ KURZY pro petrovické seniory se uskutečnily v době od  17. 10. do 15. 12. 2017. Kurzu, který se skládal ze sedmi lekcí pro začátečníky i pokročilé, se tentokrát účastnilo dvacet seniorů. 

O konání dalších akcí knihovny budou čtenáři i občané MČ informováni pomocí standardních komunikačních kanálů (oznámení na webových stránkách, e-mailový newsletter, SMS infokanál, vývěsky, Petrovický zpravodaj)