Komise bytová a sociální RMČ

Kompetence komise:

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti hospodaření s bytovým fondem městské části, kde zejména posuzuje zařazení žádostí do evidence žadatelů o nájem obecního bytu, či jiné formy sociálního bydlení.

V případě potřeby provádí místní šetření v bytech žadatelů o nájem bytu, navrhuje konkrétního žadatele na konkrétní byt a její návrh je předkládán ke schválení Radě MČ. Dále zpracovává a předkládá Radě městské části Praha-Petrovice na vyžádání přehledy evidovaných žadatelů a stanoviska a náměty vzešlé z jednání komise.

V sociální oblasti spolupracuje s ostatními komisemi při přípravách akcí pro matky s dětmi, seniory a handicapované občany.

Členové:

Předsedkyně komise: Helena Stašáková.

Členové komise: JUDr. Ladislav Bakeš, Milana Cvachová, Markéta Čižinská, Helena Oklešťková, Kristýna Rutová a Magda Staňková.