Urbanistická studie

Odkaz na soubory s urbanistickou studií: Urbanistická studie

Petrovické centrum služeb veřejné správy

oppk_poz_v_barve_bez_textu praha_v_barve eu_velke

Projekt "Petrovické centrum služeb veřejné správy" byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

NÁKLADY PROJEKTU: 8 042 598 Kč

REALIZACE PROJEKTU: 06.04.2009–30.11.2010

Základním smyslem projektu je zvýšení efektivity dostupnosti veřejné správy, zpřístupnění a zjednodušení poskytování informací směrem k občanům Městské části Praha-Petrovice a ostatní veřejnosti. Tohoto cíle se dosáhlo prostřednictvím zavedení elektronických služeb veřejné správy, zavedením moderních informačních a komunikačních služeb na internetových stránkách Městské části Praha-Petrovice a vytvořením technického a informačního zázemí pro občany přímo v prostorách Úřadu městské části Praha-Petrovice.

CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-PETROVICE

Městská část Praha-Petrovice vznikla k 01.01.1981. Zaujímá rozlohu 179 ha a k 01.06.2011 zde žije 5 909 obyvatel. Průměrná hustota obyvatel dosahuje téměř 3 400 obyvatel/km2, což je 26 krát více, než je průměr Česka. Jedná se tedy o poměrně malou MČ s vysokou hustotou zalidnění, která je typická pro území se sídlištní zástavbou. Populace MČ Praha-Petrovice je typická poměrně mladou věkovou strukturou s vysokým podílem dětské složky (22,2 % vs. 13,4 % v Praze) a nižším podílem obyvatel v důchodovém věku (8,2 % vs. 20,8% v Praze).

LOKALIZACE MČ PRAHA-PETROVICE

MČ Praha-Petrovice leží v jihovýchodní části Prahy a sousedí s městskými částmi Praha-Křeslice, Praha 11, Praha 15 a Praha 22.

Centrum služeb veřejné správy je umístěn v Domě občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice, v ulici Edisonova 429.

HISTORIE

Na území MČ Praha-Petrovice neexistovalo informační centrum, které by občanům poskytovalo komplexní informace v oblasti veřejné správy a poskytovalo moderní informační služby. Rovněž nebylo občanům umožněno komunikovat s veřejnou správou elektronickou formou a neexistoval zde bod s veřejně přístupným vysokorychlostním internetem.

SMYSL A ZAMĚŘENÍ PROJEKTU INFOCENTRA

budova DOVZákladním smyslem projektu je zvýšení efektivity dostupnosti veřejné správy, zpřístupněním a zjednodušením poskytování informací směrem k občanům MČ a ostatní veřejnosti. Tohoto cíle jsme dosáhli prostřednictvím zavedení moderních elektronických služeb veřejné správy, zavedením moderních informačních a komunikačních služeb veřejné správy zavedením moderních informačních a komunikačních služeb na internetových stránkách MČ, přiblížením jednání orgánů MČ obyvatelům formou online přenosů a vytvoření technického a informačního zázemí pro občany MČ přímo v prostorách úřadu MČ. Díky realizaci projektu MČ Praha-Petrovice zvýšila atraktivitu místa pro bydlení a podnikání.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY INFOCENTRA

Realizovaný projekt přinesl tyto nové služby:

infocentrumINFORMAČNÍ CENTRUM se zázemím pro studium dokumentů. Informační centrum poskytuje informace o službách úřadu MČ, způsob vyřizování jednotlivých agend a poskytuje informace dle požadavků návštěvníků. Součástí infocentra je studovna pro studium dokumentů s nezbytným zázemím.

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET

pocitace internetV informačním centru je umístěno 8 počítačů s veřejně přístupným internetem a přístupem do digitálního archivu MČ. Dále je ve stupních prostorách umístěn 1 informační kiosek s připojením na internet, který slouží občanům i mimo otevírací hodiny Infocentra, a to non-stop 24 hodin denně 365 dnů v roce.CÍLOVÉ SKUPINY

 • obyvatelé MČ Praha-Petrovice,
 • obyvatelé okolních městských částí – jedná se o MČ Praha-Křeslice (698 obyvatel), Praha 11 (78 867 obyvatel), Praha 15 (29213 obyvatel),
 • podnikatelské subjekty – podnikatelé mají lepší přístup k veškerým důležitým informacím
 • školy v MČ – projekt slouží také k využití žáků vyšších tříd základní školy a víceletého gymnázia, kde v rámci vzdělávacího programu získávají informace o možnostech veřejné správy pro svůj budoucí život i odborné uplatnění,
 • hl. m. Praha – na území hl. m. Prahy vzniklo nové významné informační centrum s vysokou přidanou hodnotou. Zvýšila se tak vybavenost Prahy zařízením určeným pro informovanost občanů v oblasti veřejné správy.

HLAVNÍ STRATEGICKÝ CÍL

Tento cíl je v plně v souladu s globálním cílem OPPK: zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. Tento cíl byl dosažen vytvořením nových vysoce efektivních služeb veřejné správy, což se projeví po všech stránkách kvalitnější komunikace veřejnosti a úřadu MČ při výkon u státní správy i samosprávy.

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY

sal

 • v Infocentru je umístěno 8 počítačů, kde mají návštěvníci přístup na internet zdarma. Kromě přístupu na internet je na počítačích umožněn i přístup do digitálního archívu MČ. Dále  je zde pro účely organizování informačních akcí umístěno projekční plátno, velkoplošná plochá obrazovka a další vybavení,
 • infokiosek – před vstupem do Infocentra je umístěn infokiosek s veřejně přístupným internetem, který je návštěvníkům zpřístupněn 24 hodin denně,
 • studovna Infocentra – součástí Infocentra je i studovna, která je vybavena nezbytným nábytkem a audio-video vybavením pro přenos studovnajednání,
 • zázemí Infocentra – je tvořeno čajovou kuchyňkou a WC,
 • zasedací sál zastupitelstva – je vybaven audio-vizuální technikou, včetně akustických obkladů pro zajištění kvalitní akustiky. Toto vybavení slouží pro online přenášení zasedání zastupitelstva, kde občané mohou sledovat prostřednictvím internetových stránek MČ. Záznamy ze zasedání jsou umístěny v digitálním archívu MČ,
 • kuchynka
 • režijní místnost – součástí vybavení pro online přenosy zasedání zastupitelstva je i vybavení režijní místnosti v těsné blízkosti zasedacího sálu,
 • internetové stránky - umožňují online komunikaci občana s úřadem a vyřizování vybraných agend (vyřizování trvalých pobytů, přihlašování a odhlašování psu k poplatkům, sledování stavu vyřizování dokumentů na úřadu), webové prezentace ze zasedání zastupitelstva,  virtuální mapa úřadu (seznamuje občany s novou budovou a orientací v ní - natočení virtuální prohlídky budovy  úřadu. Cílem je zajistit orientaci v úřadu ještě před jeho návštěvou, možnost zobrazení úředních hodin, prolinky na jednotlivé odbory. Digitální archív MČ obsahuje digitalizovaná data, jsou zde zpřístupněny dokumenty stavebního archivu MČ, kronika MČ a historické dokumenty a mapy týkající se území MČ, zápisy ze zasedání zastupitelstva, rozpočty a rozpočtové výhledy, zkrácené investiční rozvahy k nejvýznamnějším investičním akcím na území MČ a další dokumenty.

PŘÍNOS PROJEKTU

Hlavních přínosů projektu je hned několik, zejména došlo k zapojení MČ a občanů MČ do rozvoje e-Goverment, což zvyšuje zájem občanů o dění v MČ a přispívá k jejich zapojení do rozvoje této lokality. Dochází ke snížení administrativní náročnosti poskytování informací prostřednictvím odstranění složité administrativy, se kterou se v minulosti potýkali jak osoby poskytující informace, tak i osoby informace požadující a nesporně se zvýšilo pohodlí občanů – zavedení nových služeb a zpřístupnění online zasedání zvyšuje zájem občanů o dění v MČ, jejich spolupráci a kontrolu volených zástupců, protože zjednodušuje sledování rozhodovacího procesu v MČ, odstraňuje časovou náročnost dojezdu nebo docházky za službou a zvyšuje zájem obyvatel o využívání informačních služeb.

Oprava jezu Petrovice

znacka

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MMR

Investor:
Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Letenská 8, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Richard Polifka
TDI: Ing. Jiří Jílek
Inženýrská činnost: Ing. Kateřina Hobzová


Projektant:
Projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí
Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy

Dodavatel:
Nowastav a. s., Malešická 49, Praha 3
Stavbyvedoucí: Ing. Petr Hejzák

Doba realizace:
březen 2006 – červen 2006


jez_petrovice4Jez na Botiči v Petrovicích byl postaven v 17. století, aby zvýšil hladinu Botiče a voda mohla být náhonem přiváděna do mlýna v Petrovicích. Se zánikem mlýna po druhé světové válce přestal náhon plnit svoji funkci a na některých místech byl zasypán. Jeho pozůstatek je stále patrný na pravém břehu Botiče pod jezem a pod ulicí Euklidova. Ani jezu bohužel nebyla v následujících letech věnována zvláštní péče, a tak postupem času chátral. Do současné doby se proto dochovalo pouze torzo původního pískovcového jezu, který je nyní stržen, boční zdi jsou rozvaleny a jejich zbytky hrozí zřícením. Nad jezem se navíc nachází dvě břehové nádrže vzniklé erozí, které se stále rozšiřují. Podemleté stromy na březích se naklánějí do potoka a nadjezí je zaneseno bahnem.

V roce 2004 byl zahájen projekt na opravu jezu a revitalizaci nejbližšího okolí, který mimo jiné počítá i s vybudováním cyklostezky. Vzhledem k finanční náročnosti projektu bylo v roce 2005 požádáno o spolufinancování projektů ze strukturálních fondů EU a ministerstva pro místní rozvoj.

jez_petrovice1V rámci projektu je naplánována oprava jezu včetně podjezí a přiléhajících nábřežních zdí. Prostor nad jezem bude odbahněn a provede se sanace břehových nátrží. Potok Botič je významným krajinným prvkem a z toho důvodu byl projekt řešen s maximálním ohledem na okolní přírodu. Původní klasickou konstrukci jezu nahradí balvanitý skluz s několika prohlubněmi. Lokální výmoly v podjezí budou sanovány těžkým kamenným záhozem, tedy velkými balvany s průměrem cca 1m. Výška balvanitého skluzu dosáhne úrovně zachované části původního jezu, a to zejména proto, aby nedošlo ke změně zátopového území v Křeslicích. Pravá část koruny jezu se sníží k soustředění malých průtoků. V této části skluzu budou vytvořeny dvě prohlubně, které poslouží jako rybí přechod. Původní boční zdi budou rozebrány a torza přezděna z nového kamene. Také bude zajištěna možnost instalace lávky plánované v rámci připravované cyklostezky. Sanace jednotlivých břehových nátrží spočívá zejména ve stabilizaci břehů zeminou a překrytím kameny. V patě opevnění budou vysazeny vrbové řízky a vše bude zatravněno. Uvedenými úpravami dojde k dalšímu zkvalitnění přitažlivosti lokality pro obyvatele i návštěvníky, ať již pro pěší turistiku a nebo později pro cykloturistiku. Lokalita se stane také zajímavou pro sportovní rybolov, protože po odbahnění nadjezí zde vznikne hlubší místo s klidnou vodou. Po dokončení stavebních prací bude provedena náhradní výsadba dřevin.

jez_petrovice2Území tvoří údolní niva potoka Botiče, který v této lokalitě vytvořil až 2m hluboké meandrující koryto vytvářející na soutoku s Hostivařskou přehradou rozlehlé mokřadní stanoviště. Vodní vegetace vlastního potoka je poznamenána eutrofizací a není příliš bohatá. Z bylin zde převládá kopřiva dvoudomá, krabilice mámivá, konopice polní, hluchavka skvrnitá, ptačinec hajní a ptačinec velkokvětý. Z jarního aspektu se zde vyskytuje orsej jarní, křivatec žlutý, violka vonná a podbílek šupinatý. Dřevinný porost je v těchto místech tvořen z velké části olší lepkavou s vtroušenými jedinci javoru mléče, jasanu ztepilého, vrby bílé a střemchy obecné. Ojediněle se zde nachází bříza bělokorá, jilm vaz, lípa srdčitá, topol kanadský, líska obecná a svída krvavá. Kvalita vody sledovaná na vtoku do Hostivařské přehrady je hodnocena podle klasifikace jakosti vod jako voda silně znečištěná. Nejvyšších hodnot dosahují fosforečnany. Znečištění je způsobeno převážně vypouštěním odpadních vod z obcí na horním toku Botiče, kde není dokončeno odkanalizování. Kvalita vody se ale pomalu zlepšuje.