Petrovické centrum služeb veřejné správy

oppk_poz_v_barve_bez_textu praha_v_barve eu_velke

Projekt "Petrovické centrum služeb veřejné správy" byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

NÁKLADY PROJEKTU: 8 042 598 Kč

REALIZACE PROJEKTU: 06.04.2009–30.11.2010

Základním smyslem projektu je zvýšení efektivity dostupnosti veřejné správy, zpřístupnění a zjednodušení poskytování informací směrem k občanům Městské části Praha-Petrovice a ostatní veřejnosti. Tohoto cíle se dosáhlo prostřednictvím zavedení elektronických služeb veřejné správy, zavedením moderních informačních a komunikačních služeb na internetových stránkách Městské části Praha-Petrovice a vytvořením technického a informačního zázemí pro občany přímo v prostorách Úřadu městské části Praha-Petrovice.

CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-PETROVICE

Městská část Praha-Petrovice vznikla k 01.01.1981. Zaujímá rozlohu 179 ha a k 01.06.2011 zde žije 5 909 obyvatel. Průměrná hustota obyvatel dosahuje téměř 3 400 obyvatel/km2, což je 26 krát více, než je průměr Česka. Jedná se tedy o poměrně malou MČ s vysokou hustotou zalidnění, která je typická pro území se sídlištní zástavbou. Populace MČ Praha-Petrovice je typická poměrně mladou věkovou strukturou s vysokým podílem dětské složky (22,2 % vs. 13,4 % v Praze) a nižším podílem obyvatel v důchodovém věku (8,2 % vs. 20,8% v Praze).

LOKALIZACE MČ PRAHA-PETROVICE

MČ Praha-Petrovice leží v jihovýchodní části Prahy a sousedí s městskými částmi Praha-Křeslice, Praha 11, Praha 15 a Praha 22.

Centrum služeb veřejné správy je umístěn v Domě občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice, v ulici Edisonova 429.

HISTORIE

Na území MČ Praha-Petrovice neexistovalo informační centrum, které by občanům poskytovalo komplexní informace v oblasti veřejné správy a poskytovalo moderní informační služby. Rovněž nebylo občanům umožněno komunikovat s veřejnou správou elektronickou formou a neexistoval zde bod s veřejně přístupným vysokorychlostním internetem.

SMYSL A ZAMĚŘENÍ PROJEKTU INFOCENTRA

budova DOVZákladním smyslem projektu je zvýšení efektivity dostupnosti veřejné správy, zpřístupněním a zjednodušením poskytování informací směrem k občanům MČ a ostatní veřejnosti. Tohoto cíle jsme dosáhli prostřednictvím zavedení moderních elektronických služeb veřejné správy, zavedením moderních informačních a komunikačních služeb veřejné správy zavedením moderních informačních a komunikačních služeb na internetových stránkách MČ, přiblížením jednání orgánů MČ obyvatelům formou online přenosů a vytvoření technického a informačního zázemí pro občany MČ přímo v prostorách úřadu MČ. Díky realizaci projektu MČ Praha-Petrovice zvýšila atraktivitu místa pro bydlení a podnikání.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY INFOCENTRA

Realizovaný projekt přinesl tyto nové služby:

infocentrumINFORMAČNÍ CENTRUM se zázemím pro studium dokumentů. Informační centrum poskytuje informace o službách úřadu MČ, způsob vyřizování jednotlivých agend a poskytuje informace dle požadavků návštěvníků. Součástí infocentra je studovna pro studium dokumentů s nezbytným zázemím.

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET

pocitace internetV informačním centru je umístěno 8 počítačů s veřejně přístupným internetem a přístupem do digitálního archivu MČ. Dále je ve stupních prostorách umístěn 1 informační kiosek s připojením na internet, který slouží občanům i mimo otevírací hodiny Infocentra, a to non-stop 24 hodin denně 365 dnů v roce.CÍLOVÉ SKUPINY

 • obyvatelé MČ Praha-Petrovice,
 • obyvatelé okolních městských částí – jedná se o MČ Praha-Křeslice (698 obyvatel), Praha 11 (78 867 obyvatel), Praha 15 (29213 obyvatel),
 • podnikatelské subjekty – podnikatelé mají lepší přístup k veškerým důležitým informacím
 • školy v MČ – projekt slouží také k využití žáků vyšších tříd základní školy a víceletého gymnázia, kde v rámci vzdělávacího programu získávají informace o možnostech veřejné správy pro svůj budoucí život i odborné uplatnění,
 • hl. m. Praha – na území hl. m. Prahy vzniklo nové významné informační centrum s vysokou přidanou hodnotou. Zvýšila se tak vybavenost Prahy zařízením určeným pro informovanost občanů v oblasti veřejné správy.

HLAVNÍ STRATEGICKÝ CÍL

Tento cíl je v plně v souladu s globálním cílem OPPK: zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. Tento cíl byl dosažen vytvořením nových vysoce efektivních služeb veřejné správy, což se projeví po všech stránkách kvalitnější komunikace veřejnosti a úřadu MČ při výkon u státní správy i samosprávy.

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY

sal

 • v Infocentru je umístěno 8 počítačů, kde mají návštěvníci přístup na internet zdarma. Kromě přístupu na internet je na počítačích umožněn i přístup do digitálního archívu MČ. Dále  je zde pro účely organizování informačních akcí umístěno projekční plátno, velkoplošná plochá obrazovka a další vybavení,
 • infokiosek – před vstupem do Infocentra je umístěn infokiosek s veřejně přístupným internetem, který je návštěvníkům zpřístupněn 24 hodin denně,
 • studovna Infocentra – součástí Infocentra je i studovna, která je vybavena nezbytným nábytkem a audio-video vybavením pro přenos studovnajednání,
 • zázemí Infocentra – je tvořeno čajovou kuchyňkou a WC,
 • zasedací sál zastupitelstva – je vybaven audio-vizuální technikou, včetně akustických obkladů pro zajištění kvalitní akustiky. Toto vybavení slouží pro online přenášení zasedání zastupitelstva, kde občané mohou sledovat prostřednictvím internetových stránek MČ. Záznamy ze zasedání jsou umístěny v digitálním archívu MČ,
 • kuchynka
 • režijní místnost – součástí vybavení pro online přenosy zasedání zastupitelstva je i vybavení režijní místnosti v těsné blízkosti zasedacího sálu,
 • internetové stránky - umožňují online komunikaci občana s úřadem a vyřizování vybraných agend (vyřizování trvalých pobytů, přihlašování a odhlašování psu k poplatkům, sledování stavu vyřizování dokumentů na úřadu), webové prezentace ze zasedání zastupitelstva,  virtuální mapa úřadu (seznamuje občany s novou budovou a orientací v ní - natočení virtuální prohlídky budovy  úřadu. Cílem je zajistit orientaci v úřadu ještě před jeho návštěvou, možnost zobrazení úředních hodin, prolinky na jednotlivé odbory. Digitální archív MČ obsahuje digitalizovaná data, jsou zde zpřístupněny dokumenty stavebního archivu MČ, kronika MČ a historické dokumenty a mapy týkající se území MČ, zápisy ze zasedání zastupitelstva, rozpočty a rozpočtové výhledy, zkrácené investiční rozvahy k nejvýznamnějším investičním akcím na území MČ a další dokumenty.

PŘÍNOS PROJEKTU

Hlavních přínosů projektu je hned několik, zejména došlo k zapojení MČ a občanů MČ do rozvoje e-Goverment, což zvyšuje zájem občanů o dění v MČ a přispívá k jejich zapojení do rozvoje této lokality. Dochází ke snížení administrativní náročnosti poskytování informací prostřednictvím odstranění složité administrativy, se kterou se v minulosti potýkali jak osoby poskytující informace, tak i osoby informace požadující a nesporně se zvýšilo pohodlí občanů – zavedení nových služeb a zpřístupnění online zasedání zvyšuje zájem občanů o dění v MČ, jejich spolupráci a kontrolu volených zástupců, protože zjednodušuje sledování rozhodovacího procesu v MČ, odstraňuje časovou náročnost dojezdu nebo docházky za službou a zvyšuje zájem obyvatel o využívání informačních služeb.