Oprava jezu Petrovice

znacka

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MMR

Investor:
Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Letenská 8, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Richard Polifka
TDI: Ing. Jiří Jílek
Inženýrská činnost: Ing. Kateřina Hobzová


Projektant:
Projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí
Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy

Dodavatel:
Nowastav a. s., Malešická 49, Praha 3
Stavbyvedoucí: Ing. Petr Hejzák

Doba realizace:
březen 2006 – červen 2006


jez_petrovice4Jez na Botiči v Petrovicích byl postaven v 17. století, aby zvýšil hladinu Botiče a voda mohla být náhonem přiváděna do mlýna v Petrovicích. Se zánikem mlýna po druhé světové válce přestal náhon plnit svoji funkci a na některých místech byl zasypán. Jeho pozůstatek je stále patrný na pravém břehu Botiče pod jezem a pod ulicí Euklidova. Ani jezu bohužel nebyla v následujících letech věnována zvláštní péče, a tak postupem času chátral. Do současné doby se proto dochovalo pouze torzo původního pískovcového jezu, který je nyní stržen, boční zdi jsou rozvaleny a jejich zbytky hrozí zřícením. Nad jezem se navíc nachází dvě břehové nádrže vzniklé erozí, které se stále rozšiřují. Podemleté stromy na březích se naklánějí do potoka a nadjezí je zaneseno bahnem.

V roce 2004 byl zahájen projekt na opravu jezu a revitalizaci nejbližšího okolí, který mimo jiné počítá i s vybudováním cyklostezky. Vzhledem k finanční náročnosti projektu bylo v roce 2005 požádáno o spolufinancování projektů ze strukturálních fondů EU a ministerstva pro místní rozvoj.

jez_petrovice1V rámci projektu je naplánována oprava jezu včetně podjezí a přiléhajících nábřežních zdí. Prostor nad jezem bude odbahněn a provede se sanace břehových nátrží. Potok Botič je významným krajinným prvkem a z toho důvodu byl projekt řešen s maximálním ohledem na okolní přírodu. Původní klasickou konstrukci jezu nahradí balvanitý skluz s několika prohlubněmi. Lokální výmoly v podjezí budou sanovány těžkým kamenným záhozem, tedy velkými balvany s průměrem cca 1m. Výška balvanitého skluzu dosáhne úrovně zachované části původního jezu, a to zejména proto, aby nedošlo ke změně zátopového území v Křeslicích. Pravá část koruny jezu se sníží k soustředění malých průtoků. V této části skluzu budou vytvořeny dvě prohlubně, které poslouží jako rybí přechod. Původní boční zdi budou rozebrány a torza přezděna z nového kamene. Také bude zajištěna možnost instalace lávky plánované v rámci připravované cyklostezky. Sanace jednotlivých břehových nátrží spočívá zejména ve stabilizaci břehů zeminou a překrytím kameny. V patě opevnění budou vysazeny vrbové řízky a vše bude zatravněno. Uvedenými úpravami dojde k dalšímu zkvalitnění přitažlivosti lokality pro obyvatele i návštěvníky, ať již pro pěší turistiku a nebo později pro cykloturistiku. Lokalita se stane také zajímavou pro sportovní rybolov, protože po odbahnění nadjezí zde vznikne hlubší místo s klidnou vodou. Po dokončení stavebních prací bude provedena náhradní výsadba dřevin.

jez_petrovice2Území tvoří údolní niva potoka Botiče, který v této lokalitě vytvořil až 2m hluboké meandrující koryto vytvářející na soutoku s Hostivařskou přehradou rozlehlé mokřadní stanoviště. Vodní vegetace vlastního potoka je poznamenána eutrofizací a není příliš bohatá. Z bylin zde převládá kopřiva dvoudomá, krabilice mámivá, konopice polní, hluchavka skvrnitá, ptačinec hajní a ptačinec velkokvětý. Z jarního aspektu se zde vyskytuje orsej jarní, křivatec žlutý, violka vonná a podbílek šupinatý. Dřevinný porost je v těchto místech tvořen z velké části olší lepkavou s vtroušenými jedinci javoru mléče, jasanu ztepilého, vrby bílé a střemchy obecné. Ojediněle se zde nachází bříza bělokorá, jilm vaz, lípa srdčitá, topol kanadský, líska obecná a svída krvavá. Kvalita vody sledovaná na vtoku do Hostivařské přehrady je hodnocena podle klasifikace jakosti vod jako voda silně znečištěná. Nejvyšších hodnot dosahují fosforečnany. Znečištění je způsobeno převážně vypouštěním odpadních vod z obcí na horním toku Botiče, kde není dokončeno odkanalizování. Kvalita vody se ale pomalu zlepšuje.