Sociální služby

Sociální služby jsou určeny široké veřejnosti různých věkových kategorií. Městské centrum sociálních služeb a prevence je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, je subjektem zastřešujícím řadu odborných pracovišť poskytujících různé typy služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální nebo životní situaci. Této široce definované cílové skupině Městské centrum sociální služeb a prevence nabízí sociální, terapeutické a zdravotnické služby, psychologické i první poradenství, přechodné ubytování nebo základní informační servis.

Služby Městského centra sociálních služeb a prevence nevyužívají pouze obyvatelé hlavního města. V mnoha případech je pomoc poskytována osobám prakticky z celé České republiky i cizincům. Vedle uvedených služeb, které tvoří základ vlastní činnosti, se Městské centrum sociálních služeb a prevence významně podílí na formulování sociální a bezpečnostní politiky města, vytváří metodické a koncepční materiály pro řízení města v sociální oblasti, účastní se na projektech směřujících ke standardizaci sociálních služeb, posuzuje projekty podané v grantových řízeních a je koordinátorem vzdělávání sociálních pracovníků pražských obcí. V řadě svých aktivit spolupracuje se státním institucemi a neziskovými organizacemi.

V případě zájmu se prosím obraťte na Bytovou a sociální komisi RMČ Praha-Petrovice prostřednictvím ÚMČ Praha-Petrovice.

Informaci o službách pro seniory

Městská část Praha-Petrovice zajišťuje pro seniory s trvalým pobytem na území městské části pečovatelské služby podle zákona 100/88 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/88 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhl. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statutu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a v platném znění. Tyto služby smluvně pro MČ zajišťuje CSOP Praha 15, Janovská 486, Praha 10. Jedná se zejména o dovážení obědů a nákupů.

Číst dál: Informaci o službách pro seniory