Úřad městské části Praha-Petrovice

Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice

 1. Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a Statut hl. m. Prahy. Působnost a činnost dále upravují obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, právní předpisy a vyhlášky. Úřad MČ navenek vystupuje jako právní subjekt s vlastní strukturou, odpovídající zajištění činnosti rozpočtové organizace.
 2. Vztahy pracovníků Úřadu MČ k orgánům městské části (starosta, Rada MČ, Zastupitelstvo MČ) upravuje zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a Statut hl. m. Prahy.
 3. Úřad MČ tvoří starostka, místostarostové a zaměstnanci městské části zařazení do Úřadu MČ. Postavení, úkoly a pravomoci úřadu MČ jsou dány zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy.
 4. Pracovně právní vztahy pracovníků Úřadu MČ jsou upraveny platnými právními předpisy a pracovními náplněmi. Veškeré plnění úkolů pracovníků Úřadu MČ a organizace vyplývá z pracovně právních vztahů upravených Zákoníkem práce, vnitřních směrnic a opatření.
 5. Vnitřní směrnice a opatření vydává starostka MČ.

Úřad městské části Praha-Petrovice

V oblasti samostatné působnosti

 1. plní úkoly, které mu uložila Rada nebo Zastupitelstvo městské části
 2. pomáhá komisím Rady MČ a výborům Zastupitelstva MČ v jejich činnosti

V oblasti přenesené působnosti

 1. vykonává státní správu ve stanoveném rozsahu

Starostka městské části Praha-Petrovice

 • je nadřízena všem zaměstnancům Úřadu městské části Praha-Petrovice
 • plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
 • zabezpečuje plnění usnesení Rady městské části Praha-Petrovice a Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Úřadu městské části Praha-Petrovice
 • stanoví platy zaměstnancům Úřadu městské části Praha-Petrovice podle zvláštních předpisů

Pracovníci Úřadu městské části Praha-Petrovice

Vykonávající činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Základními organizačními jednotkami Úřadu MČ jsou odbory, členící se na oddělení. Sekretariát a Místní knihovna jsou samostatnou zvláštní organizační jednotkou.

Informační systém

Úřad městské části Praha-Petrovice používá informační produkty:

1) pro svou vnitřní potřebu:

E-Spis - spisová služba

VEMA - program pro zpracování mezd

ASPI - sbírka zákonů 

MYSIS - katastr nemovitostí

GORDIC - daně, poplatky, účetnictví

GORDIC-VYK - inventarizace majetku

EMA - evidence majetku

DES - domovní evidenční správa

SOM - správa obecního majetku

TRIADA - evidence obyvatel

2) pro potřebu informování občanů:

 • elektronická podatelna: podatelna@prahapetrovice.cz (pouze pro podání opatřená kvalifikovaným certifikátem - el. podpisem)
 • webové stránky: www.prahapetrovice.cz
 • e-mailové adresy: info@prahapetrovice.cz