Jednací řád

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice (dále jen „ZMČ") vydává podle § 87 odst. 2 ve spojení s § 66 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,  ve znění pozdějších předpisů

J E D N A C Í     Ř Á D
Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice
(dále jen „jednací řád")

§ 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva upravuje způsob přípravy a průběhu zasedání zastupitelstva a způsob kontroly jeho usnesení.

§ 2
Pravomoci zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo rozhoduje o všech věcech, uvedených v § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze a o věcech, vymezených Statutem hl.m.Prahy.
 2. Městská část může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj městské části čestné občanství městské části. Čestný občan má právo vyjadřovat na zasedání  zastupitelstva městské části svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva městské části.
 3. Městská část může za významná umělecká a jiná díla mající vztah k městské části udělovat ceny městské části.

§ 3
Příprava zasedání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva jsou řádná a mimořádná.
 2. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1 x za tři měsíce.
 3. Zasedání svolává starosta, nebo jím zmocněný člen zastupitelstva, nejpozději 7 dnů před dnem zasedání.
 4. Starosta je povinen svolat mimořádné zasedání tak, aby se konalo do 15-ti dnů, požádá-li o to alespoň 1/3 členů zastupitelstva. Mimořádné zasedání je starosta povinen svolat nejpozději do 15ti dnů.
 5. Návrh programu zasedání zastupitelstva připravuje a předkládá ke schválení Rada městské části Praha-Petrovice (dále jen „RMČ"). Každý člen zastupitelstva má právo tento návrh programu zasedání doplnit svými návrhy.
 6. Návrhy RMČ, komisí nebo členů zastupitelstva se předkládají pouze písemnou formou. Komentář  k předloženému materiálu může podat předkladatel ústně. Písemné materiály předkládá navrhovatel prostřednictvím Úřadu městské části Praha-Petrovice (dále jen „ÚMČ") tak, aby mohly být doručeny nejpozději  5 dnů před dnem zasedání zastupitelstva. Musí být zpracovány tak, aby umožnily zastupitelům posoudit komplexně předkládanou záležitost a přijmout účinná opatření.
 7. Za platné svolání zasedání zastupitelstva a řádné doručení předkládaných materiálů, se považuje i doručení prostřednictvím elektronické pošty, a to na základě e-mailové adresy, kterou člen zastupitelstva sdělí písemně sekretariátu starosty.
 8. O místě, době a navrženém pořadu zasedání zastupitelstva informuje Úřad  občany nejpozději 7 dnů před stanoveným datem zasedání, a to na úřední desce ÚMČ, prostřednictvím vývěsních skříněk ÚMČ, či jiným vhodným způsobem.

§ 4
Účast na zasedání

 1. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
 2. Zastupitelé jsou povinni účastnit se každého zasedání. Nemůže-li se zastupitel zasedání zúčastnit, je povinen se starostovi včas omluvit, a to buď písemně nebo ústně. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod je nutno omluvit.
 3. Účast na zasedání stvrzují přítomní zastupitelé svým podpisem na listinu přítomných.
 4. Zasedání zastupitelstva se zúčastňuje tajemník ÚMČ s hlasem poradním. Tajemník může vystupovat ke všem projednávaným otázkám, přičemž se především zaměřuje na platné právní předpisy a otázky spojené s činností úřadu.

§ 5
Program zasedání

 1. Program zasedání navrhuje RMČ a schvaluje jej zastupitelstvo.
 2. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno pouze o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví souhlas zastupitelstvo. Předsedající sdělí návrh programu zasedání při jeho zahájení, o němž, či o námitkách proti němu se rozhoduje hlasováním.
 3. Zastupitel může požádat o zařazení jím požadovaného bodu do programu nejbližšího či jiného zasedání zastupitelstva. O předloženém návrhu rozhodne zastupitelstvo usnesením.

§ 6
Průběh zasedání

 1. Schůzi zastupitelstva řídí starosta nebo zmocněný člen zastupitelstva (dále jen „předsedající"). V opačném případě po uplynutí 30 minut zasedání zruší.
 2. Při zahájení zasedání předsedající prohlásí, že zasedání bylo řádně svoláno a konstatuje, zda zastupitelstvo je či není usnášeníschopné. Jestliže zastupitelstvo při zahájení zasedání:
  a) není usnášeníschopné, předsedající zasedání zastupitelstva ukončí a svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání,
  b) je usnášeníschopné, předsedající konstatuje počet předem omluvených, určí dva členy zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedání a předloží návrh programu zasedání. Po jeho projednání dá návrh na volbu tří členů návrhového výboru. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, kde byl uložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu vzneseny. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.
 3. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se považuje za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo, po vyjádření ověřovatelů.
 4. Zápis z předchozího zasedání je při zasedání zastupitelstva  k nahlédnutí.
 5. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
 6. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 7. Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení RMČ v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon pozastavil pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný  návrh. Zastupitelstvo pak rozhodne hlasováním.
 8. Do diskuse se mohou  členové zastupitelstva hlásit jen do konce rozpravy k příslušnému bodu programu. Zastupitelé mohou v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňující návrhy týkající se návrhu usnesení, ze kterých musí být zřejmé, na čem se má zastupitelstvo usnést. Pozměňující návrhy se podávají v písemné formě.
 9. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy. Po skončení rozpravy nelze předkládat další návrhy.
 10. Před hlasováním k jednotlivým bodům programu může se svými připomínkami k danému bodu vystoupit přítomná fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a která je občanem MČ Praha-Petrovice (prokazuje se občanským průkazem), nebo je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v MČ Praha-Petrovice, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (prokazuje se povolením k trvalému pobytu), nebo která vlastní na území MČ Praha-Petrovice nemovitost (prokazuje se výpisem z katastru nemovitostí ne starším 3 měsíce). O dalším vystoupení jiných osob hlasuje Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice. 
 11. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se nemůže slova ujmout. Řečník nesmí být nikým přerušován s výjimkou předsedajícího. Diskutující musí mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci nebo překročí stanovenou řečnickou dobu odejme mu předsedající slovo.
 12. Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, předá řízení zasedání jím pověřenému zástupci nebo   členu RMČ.
 13. Omezující opatření:
  a) Nikdo nemůže v jednom bodě programu hovořit vícekrát než dvakrát. S výjimkou předkladatele.
  b) Doba vystoupení se omezuje na 3 minuty, nevztahuje se na předkladatele. Pokud si závažnost tématiky vyžaduje delší vystoupení, hlasují zastupitelé o možnosti prodloužení časového limitu.
  c) Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu. Za faktickou poznámku se považuje rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka. Technické a faktické poznámky nesmějí trvat déle něž 1 minutu.
  d) Překročí-li člen zastupitelstva stanovenou dobu nebo jeho vystoupení není technickou či faktickou poznámkou, odejme mu předsedající slovo.

§ 7
Příprava usnesení

 1. Návrh usnesení, předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází z předložených materiálů, ústních  zpráv a z diskuse členů zastupitelstva.
 2. Návrh usnesení formuluje a zastupitelstvu předkládá návrhový výbor. Usnesení obsahuje stručnou formulaci výsledků zasedání s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
 3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti  jiným členům zastupitelstva, výborům, RMČ nebo tajemníkovi ÚMČ.

§ 8
Hlasování

 1. Zastupitelstvo je schopno jednat se souhlasem nadpoloviční většiny svých členů.
 2. Vyžaduje-li  povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách.
 4. Zastupitelstvo hlasuje o návrhu usnesení předloženém návrhovým výborem. V případě uplatnění protinávrhu se však hlasuje nejdříve o něm. Schválením usnesení se považují ostatní návrhy za nepřijaté.
 5. Nepřijme-li zastupitelstvo žádnou z variant navrženého usnesení, ani protinávrh, vypracuje návrhový výbor nový návrh usnesení, či jeho nepřijaté části.
 6. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, podle rozhodnutí zastupitelstva. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, návrhu se lze při hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
 7. Hlasování se provádí tajnou volbou vždy v případě volby starosty, místostarosty a členů RMČ.
 8. Zastupitelstvo přijímá usnesení po jednotlivých projednávaných bodech na základě hlasování podle odst. 6.
 9. Usnesení zastupitelstva podepisuje starosta a zástupce starosty.
 10. Zveřejnění usnesení zastupitelstva se provádí vyvěšením na úřední desce ÚMČ a na webových stránkách MČ.

§ 9
Dotazy členů zastupitelstva

 1. Členové zastupitelstva mají právo se dotazovat a dávat podněty i připomínky RMČ, jejím jednotlivým členům, předsedům výborů a statutárním zástupcům subjektů zřízených městskou částí. Všichni zmínění jsou povinni podat požadované vysvětlení a k připomínkám zaujmout stanovisko.
 2. Dotázaní jsou povinni odpovědět na dotazy, a to podle možnosti, bezodkladně ústně, nebo písemně v případě, že k zodpovězení je třeba dalších materiálů, které nemá dotazovaný ihned k dispozici, a to do 30ti dnů ode dne zasedání zastupitelstva. K podnětům a připomínkám jsou povinni se dotázaní vyjádřit písemně ve smyslu usnesení zastupitelstva.
 3. V případech hodných zvláštního zřetele, může zastupitelstvo ustanovit výbor k posouzení, prověření a ověření připomínek či podnětů a uložit mu podat zprávu s návrhem usnesení.  Funkcionáři a orgány jsou povinni s tímto výborem spolupracovat a poskytovat výboru požadované informace.
 4. Zprávu o vyřízení připomínek, podnětů a dotazů předkládá RMČ k projednání na následující zasedání zastupitelstva. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením svého dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo.

§ 10
Přestávky během zasedání

 1. Předsedající vyhlašuje nejpozději po dvou hodinách přestávku trvající nejméně 15 minut.
 2. Po čtyřech hodinách zasedání  nechá předsedající hlasovat, zda bude zasedání  pokračovat  nebo bude přerušeno do příštího zasedání. Nové zasedání musí starosta svolat nejpozději do 15 kalendářních dnů od přerušeného zasedání  zastupitelstva MČ.
 3. Každý předseda klubu je oprávněn požádat během rozpravy nebo před hlasováním o pětiminutovou přestávku na poradu klubu. Předsedající mu vyhoví. O požadavku předsedy klubu na delší přestávku rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
 4. Předseda návrhového výboru může požádat o přestávku z důvodu formulace návrhu usnesení a to maximálně na dobu pěti minut. O požadavku předsedy návrhové komise na delší přestávku rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

§ 11
Péče o nerušený průběh zasedání

 1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Předsedající může rušitele vykázat ze zasedací síně.
 2. Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí-li stanovený limit času, může mu předsedající odejmout slovo.

§ 12
Ukončení zasedání

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
 2. Za ukončené prohlásí zasedání i tehdy, když klesl počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti, znemožňující nerušené zasedání. V těchto případech svolá zasedání znovu do 14ti dnů.

§ 13
Kluby členů zastupitelstva

 1. Členové zastupitelstva se mohou sdružovat v klubech, a to z pravidla podle příslušnosti k politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, mohou vytvořit též klub nezávislých členů zastupitelstva.
 2. K ustavení klubu je třeba nejméně 2 členů zastupitelstva.
 3.  Člen zastupitelstva může být členem pouze jednoho klubu.
 4. Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jím pověřený člen.
 5. Předseda klubu písemně oznámí starostovi  název klubu a jména členů zastupitelstva, kteří jsou jeho členy. Během volebního období oznámí starostovi též jména nových členů klubu nebo jména členů zastupitelstva, kteří přestanou být členy klubu.
 6. Starosta seznámí se složením klubu a všemi jeho změnami, které nastanou během volebního období všechny členy zastupitelstva.
 7. Kluby jsou oprávněny pro svou činnost bezplatně používat místnosti v prostorách úřadu. Podrobnosti stanoví rada.
 8. Starosta podle potřeby svolává předsedy klubů ke konzultacím. Do čtrnácti dnů starosta svolá předsedy klubů, požádají-li ho o to předsedové alespoň jedné třetiny klubů. Zasedání klubů se mohou účastnit kromě starosty i další členové rady.

§ 14
Pracovní výbor

 1. Pro přípravu stanovisek a expertíz může zastupitelstvo zřídit pracovní výbor.
 2. Do těchto výborů volí zastupitelstvo své členy a podle potřeby občany MČ a experty.
 3. Funkce pracovních výborů končí splněním úkolu nebo rozhodnutím zastupitelstva.

§ 15
Organizačně-technické zabezpečení zasedání

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající. Zápis vyhotovuje pracovník ÚMČ. ÚMČ vede evidenci jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o plnění jejich usnesení.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh a výsledek hlasování a obsah návrhu  usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných i návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
 3. V zápisu se uvádí:
  • počet přítomných členů
  • den a místo zasedání
  • hodina zahájení a ukončení
  • doba přerušení
  • jména určených ověřovatelů zápisu a jména zvolených členů návrhového výboru
  • jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
  • schválený pořad jednání
  • průběh a výsledek hlasování
  • přijatá usnesení
  • další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelstva měly stát součástí zápisu.
 4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva. Nejpozději do 15 dnů od jeho vyhotovení jej podepisují starosta a určení ověřovatelé. Originál je uložen v kanceláři sekretariátu starosty. Po uplynutí pěti let se archivuje. Kopie zápisu jsou od 16. dne od jeho vyhotovení k dispozici a k vyzvednutí zastupitelům v kanceláři sekretariátu starosty, a to po předchozím vyžádání.
 5. Námitky členů zastupitelstva proti obsahu zápisu musí být uvedeny jako příloha originálu zápisu nejbližšího zasedání zastupitelstva a musí k nim být připojeno stanovisko ověřovatelů.

§ 16
Ověřovatelé

 1. Svým podpisem odpovídají za obsahovou správnost zápisu o zasedání zastupitelstva a sčítají hlasy zastupitelů při hlasování.
 2. V případě, že ověřovatel má námitku proti zápisu, který mu byl předložen k ověření, zápis neověří a námitku podá písemně k rozhodnutí na nejbližším zasedání zastupitelstva, a to nejpozději 3 týdny před datem konání nejbližšího zasedání zastupitelstva.

§ 17
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení

 1. Zastupitelstvo je oprávněno provádět pravidelně kontrolu plnění usnesení a vyžadovat od výkonných   orgánů ÚMČ, výborů, komisí i dalších pověřených osob zprávy a informace o postupu a způsobu zajišťování uložených úkolů. Podle potřeby přijímá další usnesení s cílem odstranit případné nedostatky a prodlení.
 2. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva provádí kontrolní výbor zastupitelstva a informuje nejméně jednou za půl roku zastupitelstvo na jeho zasedání.

§ 18
Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 11.09.2013 a nahrazuje jednací řád, schválený usnesením V. řádného zasedání ZMČ ze dne 14.09.2011.

V Praze dne 11.09.2013

JUDr. Olga HROMASOVÁ, starostka

doc. Otto SEMECKÝ, zástupce starostky