Základní informace o Místní Agendě 21

Místní Agenda 21 je program, který vychází z Agendy 21, dokumentu OSN, který byl přijat na konferenci o životním  prostředí v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. „Summitu Země"). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Na Summitu bylo konstatováno, že „...velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; účast a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem, určujícím úspěšnost realizace jejich cílů..."

Místní Agenda 21 je nástrojem pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní úrovni v praxi. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za své životy i životy ostatních bytostí, a to nejen dnes ale i v budoucnosti.

Místní odkazuje na vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region.

Agenda je slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.

21 se vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v dlouhodobém časovém horizontu.

Udržitelný rozvoj (nebo také trvale udržitelný rozvoj) je definován jako takový, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Je to způsob rozvoje, který je zaměřen na hledání souladu v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Dnes jsou po celém světě tisíce Místních Agend 21.

Komise pro Místní Agendu 21 v MČ Praha-Petrovice bude pro občany připravovat různé akce - diskusní fóra, komunitní plánování, populárně-vzdělávací projekty, aktivity na posílení spolupráce občanského a podnikatelského sektoru s veřejností a místní správou apod... Účelem aktivit bude ve spolupráci s občany dosáhnout trvale udržitelného rozvoje MČ, tedy takového rozvoje, který uspokojuje potřeby současných generací, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Všichni občané MČ se tedy svojí činností, zájmem o dění v obci a komunikací s představiteli veřejné správy budou moci podílet na udržitelném rozvoji místa svého bydliště.

Místní Agenda 21 má 5 úrovní (Z - nejnižší, D, C, B, A - nejvyšší), jež jsou dosažitelné plněním sady kritérií, zaměřených na strategické plánování, spolupráci veřejné správy s veřejností, podnikatelským a občanským sektorem, péči o životní prostředí apod.

MČ Praha-Petrovice byla v roce 2010 zařazena do kategorie Z. Letos je naším cílem postoupit do kategorie D.

Více informací naleznete na  stránkách Místní agendy 21.