Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky

OZNÁMENÍ  
o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky 
 
Starostka Městské části Praha-Petrovice v souladu s ust. § 34 odst. 1 písm. a  zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,  
o z n a m u j e: 
 

1.  2. kolo volby prezidenta republiky se bude konat  
  • v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  
  • v sobotu dne 27. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
2. Místem konání volby prezidenta republiky ve volebních okrscích č. 44001, č. 44002, č. 44003 a č. 44004 je volební místnost v Domě občanské vybavenosti
MČ Praha-Petrovice, Edisonova 429, Praha 10 (společenský sál, vstup z ul. Edisonova).  
 
Jednotlivé volební okrsky jsou vymezeny následovně: 
 
Do volebního okrsku č. 44001 patří všechna čísla popisná v ulicích: Archimédova, Ampérova, Bellova, Celsiova, Dieselova, Dopplerova, Einsteinova, Edisonova, Euklidova, Faradayova,
Gaussova, Grammova, Galileova, Galvaniho, Hertzova, Kelvinova, Lebeděvova, Morseova, Novopetrovická, Newtonova, 
Ohmova, Voltova, Wattova a dále níže uvedená čísla popisná v ulicích: Jakobiho čp. 328 a 329 a Rezlerova čp. 280 – 288. 
 
Do volebního okrsku č. 44002 patří tato čísla popisná v ulicích: Lessnerova čp. 261 – 270 a Rezlerova čp. 272 – 279. 
 
Do volebního okrsku č. 44003 patří tato čísla popisná v ulicích: Rezlerova čp. 289 – 300 a Rezlerova čp. 302 – 310. 
 
Do volebního okrsku č. 44004 patří tato čísla popisná v ulicích: Kurčatovova čp. 321 – 324, Frostova čp. 331 – 347 a Jakobiho čp. 325, 326 a 330. 
 
Volič s voličským průkazem může dle ust. § 33 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
ve znění pozdějších předpisů, volit v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku. 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Občanům, kteří se k volbám chystají, doporučujeme,
aby se včas přesvědčili, zda mají platný doklad totožnosti a popřípadě co nejdříve požádali o vydání nového dokladu. Volič, který zjistí, že nemá platný doklad totožnosti,
si může o jeho vydání požádat na Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Odboru občanskosprávních agend ÚMČ Praha 15, Boloňská 1, Praha 10-Horní Měcholupy
ještě první den volby, tj. 26.1.2018 do 21:30 hodin a 27.1.2018 do 13.30 hodin. K žádosti je třeba přiložit dvě průkazkové fotografie a prokázat se jiným platným dokladem totožnosti. 
  
4.  Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta republiky nebudou doručovány na adresu trvalého pobytu voliče, voliči je obdrží ve volební místnosti.      
 
  
JUDr. Olga Hromasová  
starostka MČ