MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 2018

Úřad městské části Praha – Petrovice upozorňuje držitele psů, na jejich ohlašovací povinnost. Držitel psa je povinen každou závažnou skutečnost, která může ovlivnit výši místního poplatku ze psa neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, nahlásit správci poplatku. V naší městské části konkrétně na odbor občanskosprávní. Jedná se zejména o přihlášení nového pejska, odhlášení, změna z plného poplatku na nižší poplatek či obráceně, změna majitele z manžela na manželku či opačně. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit a prokázat platným úředním dokladem své jméno nebo název organizace, bydliště (sídlo), rodné číslo, IČ, informace o psovi, případně doložit doklady umožňující úlevu na poplatku.

Vznik poplatkové povinnosti:

 • Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
 • Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 sazby.

Poplatek ze psa:

 • Platí držitel psa.
 • Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky v dané městské části.
 • Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
 • Osvobozen od poplatku je držitel psa, který je nevidomý, bezmocný (viz § 2 vyhl. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění) a osoba s těžkým zdravotním postižením, který byl přiznán III. stupeň invalidity. Dále osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis, např. myslivec.

Sazby poplatku:

 • Panelový dům – jeden pes 1.500 Kč, každý další pes téhož držitele 2.250 Kč.
 • Rodinný dům – jeden pes 300 Kč, každý další pes téhož držitele 600 Kč.
 • Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu činí poplatek za jednoho psa 200 Kč a za každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.
 • Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu činí ročně 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč za každého dalšího psa.

Splatnost poplatku: poplatek je splatný bez vyměření předem, a to:

 • Nečiní-li více než 600 Kč, nejpozději do 31. března každého roku.
 • Činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný vždy najednou do 15 dnů od jeho vzniku.

Úleva z ročního poplatku:

 • Ve výši 350 Kč bude na dobu dvou let poskytnuta tomu držiteli, který nechá psa očipovat a současně zanést do databáze hl.m.Prahy. Na tuto úlevu má poplatník nárok počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém splnil obě podmínky.

Platební výměr:

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří úřad MČ Praha – Petrovice poplatek platebním výměrem, který může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Zánik poplatkové povinnosti:

 • Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo a poplatník jí prokáže řádným dokladem.
 • Vostatních případech uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník správci poplatku.
 • Zjištěný přeplatek se vrací na žádost, činí-li více než 100 Kč.

Evidence chovatelů psů:

Chovatel je povinen do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů (dále jen evidence), kterou vede Magistrát hlavního města Prahy.

Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele (karta je k dispozici na občanskosprávním odboru).

Chovatel při přihlašování doloží evidenční číslo mikročipu nebo číslo tetování a uvede plemeno psa, jeho pohlaví, datum narození a případná zvláštní znamení. Dále uvede své osobní údaje.

Do přihlášení do evidence obdrží potvrzení.

Chovatel je také povinen evidenci ohlásit do 30 dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí.

Úřad městské části Praha - Petrovice
Občanskosprávní odbor
Kristýna Benešová
Edisonova 429
Praha 10 – Petrovice
Tel: 267 900 944
Úřední dny:
PO a ST – 8:00 – 18:00 hod
ÚT a ČT – 8:00 – 16:00 hod
PÁ – 8:00 – 11:30 hod.