Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Přístavba pavilonu ZŠ Praha - Petrovice“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Přístavba pavilonu ZŠ Praha - Petrovice“

Zadavatel Městská část Praha - Petrovice Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce s názvem „Přístavba pavilonu ZŠ Praha - Petrovice“ za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci (odkaz ke stažení viz níže).

Předmětem VZMR na stavební práce je přístavba k stávajícímu objektu pavilonu Základní školy Praha - Petrovice, kdy jsou v nové přístavbě navrženy dvě nové učebny, každá v jednom podlaží pro 30 žáků a jednoho učitele. Přístavba pavilonu ZŠ je projektantem navržen ze stavebnicového systému jednotlivých modulů.

Předpokládaná hodnota zadávané veřejné zakázky činí 5 200 000 Kč bez DPH.

Nabídku je nezbytné podat zadavateli nejpozději do 27. 6. 2018 do 8:30 hod.

https://drive.google.com/open?id=1sA7L8oY5s1nO2YJs5tlzHaY35psHsZa_

DODATEČNÉ INFORMACE

1. Předpokládám (a také jste mi to při dnešní prohlídce potvrdil), že na projekt je vydáno SP. Považujeme za obvyklé, že SP (nebo jiný dokument, na základě kterého je stavba povolena), je součástí ZD. Stejně tak považujeme za obvyklé, aby součástí ZD byly rozhodující vyjádření DOSS, zde zejména HS a HZS. Prosíme o doplnění těchto podkladů a potvrzení, že součástí plnění není zajištění kolaudačního souhlasu, nebo jiného povolovacího procesu.

Pravomocné stavební povolení bude zadavatelem předáno nejpozději v den protokolárního předání a převzetí staveniště (viz odst. 2.1 podmínek pro zpracování nabídky). Pro úplnost odkazuji ohledně informací poskytnutých při prohlídce místa plnění na odst. 7.2 podmínek pro zpracování nabídky.

  1. Součástí nabídky uchazeče musí podle ZD také vypracovaný POV. Zde se domníváme, že POV má být již součástí legislativního povolovacího procesu (např. SP), pokud tomu tak není, jsme schopni POV navrhnout, k návrhu ale nemáme podstatné informace. Zde se jedná zejména o charakter a přesnou technickou specifikaci přilehlých komunikací. V zásadě se nabízejí 2 možnosti realizace montáže z prefabrikovaných modulů:

· Montáž realizovaná z pozemku parc.č. 432/72 (tzn. areál školy)

· Montáž realizovaná z pozemku parc.č. 432113 (mimo areál školy, „za plotem“)

Pro obě uvažované možnosti realizace potřebujeme znát následující parametry:

  1. Technická specifikace příjezdové komunikace do areálu školy
  2. Technická specifikace komunikace lemující oplocení u předmětu plnění
  3. Možnosti prořezání vzrostlých stromů v bezprostřední blízkosti předmětu plnění
  4. Provozní a organizační omezení ze strany uživatele/provozovatele školy v případě, že realizace bude probíhat souběžně s provozem objektu, event. zda se uvažuje s odstávkou provozu

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifDle platné vyhlášky k dokumentaci staveb (č. 499/2006 Sb.) není POV požadováno jako samostatná část dokumentace, a řešení je obsaženo popisem v souhrnné technické zprávě, kde je uvedeno, že na okolních pozemcích nebudou prováděny dočasné zábory a POV bude řešeno pouze v rámci areálu školy.

Technická specifikace stávající příjezdové komunikace není k dispozici, jelikož v archivu města ani stavebního úřadu nebyla tato PD obsažena. Při předešlé stavbě budovy školy byl jeřáb umístěn na této areálové komunikaci, tudíž je předpoklad umístění zde.

Montáž bude tedy realizovaná z pozemku parc.č. 432/72 (tzn. v areálu školy).

Prořezání vzrostlých stromů v bezprostřední blízkosti předmětu plnění se nepředpokládá. Provozní a organizační omezení ze strany provozovatele školy bude navazovat na uchazečem vypracovaný „Plán organizace výstavby“ a samozřejmě se uvažuje s odstávkou provozu školy.

  1. Vzhledem k režimu veřejné zakázky nerozumíme předpokládané časové ose:

a. uveřejnění veřejné zakázky na webu zadavatele 18.6.

b. možnost prohlídky místa plnění 21.6.

c. možnost podat žádost o vysvětlení ZD do 21.6. Zadavatel má možnost odpovědět do 3 prac dnů od obdržení dotazu. Pokud za obdržený dotaz uvažujeme e-mailovou zprávu a zadavatel využije možnost odpovědět až 3. prac den, dostaneme odpověď až 26.6., nabídka se ale odevzdává 27.6.

d. podání nabídky 27.6.

e. uzavření SoD 29.6., zde není žádný prostor na odvolání?

f. Předání staveniště a zahájení prací 2.7. – platí dtto jako předešlý bod

g. Předání bez VaN 30.11.

Dovolíme si požádat o vysvětlení tohoto „zrychleného“ řízení, kde není prostor na vysvětlení ZD, na případné opravné prostředky a v neposlední řadě ani na pečlivé zpracování nabídky

Předmětné zadávací řízení není zadáváno v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek, tudíž zadavatel není vázán lhůtami stanovenými cit. zákonem. Ze stejného důvodu pak v zadávacím řízení není možné podat proti úkonům zadavatele námitky ve smyslu zákona.

S ohledem na skutečnost, že přístavbu pavilonu je nutné zrealizovat v době letních prázdnin tak, aby došlo co možno nejmenšímu ovlivnění výuky a provozu základní školy, bude vybranému dodavateli předáno staveniště již 2. 7. 2018. Ze stejného důvodu je pak nastavena i lhůta k podání nabídky (8 celých dnů), což zadavatel považuje s ohledem na předmět plnění za dostatečně dlouhou dobu.

Opravený výkaz výměr k VZMR „Přístavba pavilonu ZŠ Praha - Petrovice“ je přílohou.