Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy, Zastupitelstva městské části Praha - Petrovice a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Prezident České republiky v Rozhodnutí ze dne 23. května 2018, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů 31. května 2018 pod číslem 85/2018 Sb., vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října 2018 a sobotu 6. října 2018.
 
Občané MČ Praha - Petrovice budou volit do 1/3 Senátu PČR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice ve stejných okrskových volebních komisích.
 
Ve volbách do Senátu PČR spadá MČ Praha – Petrovice do volebního obvodu č. 17. Vymezení zmíněného volebního obvodu je stanoveno v příloze č. 3 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Volební obvod č. 17 se sídlem v Praze 12 zahrnuje území městských částí Praha 12, Prah 16 - Radotín, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Slivenec, Praha - lká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha -Kunratice, Praha - Šeberov, Praha - Újezd, Praha - Libuš, Praha - Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka.
Volič s místem trvalého pobytu v MČ Praha – Petrovice může na ÚMČ Praha – Petrovice podat žádost o vydání voličského průkazu zaslanou a doručenou nejpozději v pátek 28.09.2018. Osobně může být žádost podána nejpozději do 16,00 hod. ve středu 3.10.2018.
S vystaveným voličským průkazem lze volit v celém obvodu č. 17.
Případné druhé kolo volby do Senátu PČR se bude konat v termínu, který bude zveřejněn s dostatečným předstihem.
 
Kdo má právo volit do zastupitelstev měst a obcí:
– státní občan České republiky
– a státní občan jiného členského státu EU, který požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
– který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci (v Praze v městské části), v případě státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu,
– a který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let,
– a u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí).
 
Hlasování v zahraničí:
Při volbách do zastupitelstev obcí se v zahraničí nehlasuje. Chce-li v ČR hlasovat volič, který je v zahraničí zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, může využít své volební právo jen v případě, že předloží potvrzení o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu obecnímu úřadu (v Praze úřadu městské části) v místě trvalého pobytu (popř. v den voleb přímo okrskové volební komisi).
 

Hlasování v nemocnici či podobném zařízení:
Při volbách do zastupitelstev obcí mohou hlasovat voliči pouze ve svém volebním okrsku v ČR, kde jsou zapsaní na stálém seznamu voličů.
Voliči, kteří se ve dnech voleb budou zdržovat mimo svůj volební okrsek (např. z důvodu hospitalizace apod.) nemohou volit.
Při volbách do obecních zastupitelstev není možné nechat se zapsat do zvláštního seznamu vedeného úřadem v místě, kde se zvláštní zařízení (nemocnice apod.) nachází, ani není možné požádat si o vydání voličského průkazu (voličské průkazy budou v letošním roce vydávat pouze ty obce, kde se zároveň konají i senátní volby).

Více informací najdete na níže uvedených odkazech nebo přímo na webu Ministerstva vnitra ČR.

www.mvcr.cz/ - aktuální informace na serveru Ministerstva vnitra

www.volby.cz/ - volební server ČSÚ

www.senat.cz - Parlament ČR - Senát