Informace k dostavbě MŠ Jakobiho

Vážení spoluobčané,

začátkem měsíce července byla zahájena dostavba MŠ Jakobiho 329, ve které budou umístěny dvě třídy včetně zázemí pro celkem 56 dětí a bude přiléhat k západní stěně stávajícího objektu. Mateřská škola doposud využívala prostory pro tyto dvě třídy v sousedním objektu Jakobiho 328. Tento objekt byl MČ převeden bezúplatně od státu, avšak za účelem provozování služeb pro seniory. Po delší době se nám podařilo získat na realizaci tohoto projektu dotaci od hl. m. Prahy a v současné době žádáme o kofinancování tohoto projektu ze strukturálních fondů EU. To je i důvodem, proč vedení radnice rozhodlo o urychlené realizaci přístavby, abychom mohli zachovat stávající kapacitu MŠ a nebyli jsme nuceni ji snížit o tyto dvě třídy, tj. 56 dětí.

Dostavba je navržena z modulárního systému. Tento typ stavby, jak jste již zaznamenali, jsme realizovali na pozemku základní školy jako samostatný pavilon s 6 třídami. Dlouholeté využívání tohoto pavilonu v ZŠ ukázalo, že se nejedná o nějaké stavební buňky, do kterých bychom chtěli přestěhovat děti. Je to ve všech ohledech plnohodnotná stavba, která splňuje přísné hygienické i stavební normy. Má však tu výhodu, že její výstavba trvá výrazně kratší dobu než u klasické stavby.

Ve spolupráci s ředitelkou MŠ paní Brnovou jsme zajistili maximální bezpečnost v průběhu stavby a současně letní provoz ve školce byl naplánován tak, aby děti stavba neomezovala. Přípravné zemní práce probíhají od začátku měsíce července a navážení a osazování modulů na pozemku bude probíhat od 23. srpna.

V souvislosti s touto dostavbou bude v části této ulice umístěno dopravní značení B28 „ZÁKAZ ZASTAVENÍ“.

Prosíme vás, abyste toto dopravní značení respektovali, neboť by mohlo dojít k poškození zde zaparkovaných vozidel a znemožnění přístupu stavební techniky na stavbu. Vozidla, která budou tvořit překážku staveništní dopravě, budou odtažena. Dopravní značení bude umístěno v souladu s vydaným opatřením obecné povahy pouze v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, aby byla zachována plynulost staveništní dopravy. Plánovaný termín ukončení a kolaudace této stavby je v prosinci 2021.

Předem bych vám ráda poděkovala za vstřícnost a toleranci k probíhající stavbě. Koneckonců se jedná o stavbu pro naše nejmenší.

S přáním hezkých letních dnů.

Vaše starostka Olga Hromasová