Informace pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do Zastupitelstev obcí (Zastupitelstvo hlavního města Prahy a Zastupitelstva městských částí) - vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., s datem rozeslání dne 13. dubna 2022.

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části
Praha-Petrovice se konají ve dvou dnech:

  • v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
  • v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

VOLIČ

Občan má právo volit do zastupitelstva obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb (konají-li se volby ve dvou dnech) tak druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

Dále státní občan jiného členského státu EU, který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu v obci, kde hodlá do zastupitelstva obce volit a dosáhl věku nejméně 18 let. (§ 4 zákona č. 491/2001 Sb.).

Občan jiného členského státu EU bude zapsán do dodatku stálého seznamu pouze na základě vlastní žádosti. Zápis lze provést na ÚMČ Praha-Petrovice (oddělení občanskosprávní) kdykoli do uzavření dodatku, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16.00 hod.

      Žadatel musí splnit všechny stanovené podmínky pro tento zápis:

  1. státní občanství jiného členského státu EU,
  2. dosažení věku 18 let,
  3. povolení k trvalému pobytu nebo Přechodný pobyt na území ČR s platným     dokladem, prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Při volbách do zastupitelstev obcí není možné hlasovat nikde jinde než v místě trvalého pobytu, proto se voličské průkazy PRO TYTO VOLBY NEVYDÁVAJÍ.

Bližší informace ke konání a průběhu voleb do zastupitelstev obcí 2022 najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx