P O Z V Á N K A na VIII. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice ve středu 10. 6. 2020 v 18.00 hod.

P O Z V Á N K A

Starostka městské části Praha-Petrovice svolává na středu 10. 06. 2020 v 18.00 hod.

VIII. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice

v zasedacím sále v přízemí Domu občanské vybavenosti MČ Praha – Petrovice,

Edisonova č. p. 429/28, Praha 10 – Petrovice

(vstup přímo z ulice Edisonovy, vedle hlavního schodiště)

N á v r h    p r o g r a m u :

 1. Zahájení
 2. Informace o omluvách členů Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice ze zasedání
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu
 5. Volba návrhového výboru
 6. Kontrola plnění usnesení ze VII. řádného zasedání ZMČ Praha – Petrovice
 7. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha – Petrovice od 01.12.2019 do 31.05.2020
 8. Zpráva Finančního výboru ZMČ
 9. Zpráva Kontrolního výboru ZMČ
 10. Závěrečný účet MČ Praha – Petrovice za rok 2019
 11. Rozpočtové změny č. 3/2020, č. 4/2020, č. 5/2020, č. 6/2020 a č. 7/2020
 12. Prodej částí pozemku parc. č. 203/2 v k.ú. Petrovice
 13. Prodej části pozemku parc. č. 545 v k.ú. Petrovice
 14. Schválení termínu zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice ke schválení dotací
 15. Různé, připomínky a náměty členů Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice a občanů

JUDr. Olga Hromasová