Aktualita k nařízení Primátora hlavního města Prahy podle § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb. (obsahuje seznam ZŠ a MŠ)

Primátor hlavního města Prahy určuje školy a školské zařízení HM Prahy (podle § 14 odst. 6 zákona ć. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů) poskytovat veškerou potřebnou součinnost v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve skupinách po nejvýše 30 dětech,  jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve mění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
Toto nařízení nabývá účinnosti dne l4. října 2020 v 0:00 hod. a platí do uplynutí trvání nouzového stavu na území České republiky, vyhlášeného Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020.

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hlavního města Prahy

Doplnění informací k péči o děti vybraných skupin zaměstnanců:

v souvislosti s usnesením Vlády ČR k určení škol k péči o děti vybraných skupin zaměstnanců a informací k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí ze dne 12. 10. 2020 Vám zasíláme aktuální informace k zajištění provozu již aktivovaných základních škol pro děti zaměstnanců vybraných profesí:

  1. Dle informací poskytnutých MŠMT lze do základních škol určených pro děti vybraných skupin zaměstnanců zařazovat v nezbytných případech i děti zaměstnanců z mateřských škol a základních škol, které si plní povinnou školní docházku na prvním stupni (jedná se např. o děti pedagogů z MŠ, ZŠ včetně provozních zaměstnanců).

Pro zajištění bezproblémového chodu umisťování takových dětí budou tyto požadavky shromažďovány prostřednictvím vedoucích odborů školství 22 MČ, které jsou současně i správními obvody. Komunikace bude probíhat výhradně mezi vedoucím odboru školství 22 MČ a kontaktní osobou MHMP Ing. Bc. Lenkou Chotěnovskou.

Jednotlivé požadavky z 22 MČ budou zasílány v tabulce (viz příloha) každý den do 10,00 hod, den před nástupem dítěte do aktivované základní školy na e-mail: Lenka.Chotenovska@praha.eu;

  1. Aktivované základní školy pro děti vybraných profesí, určené v nařízení primátora hlavního města Prahy ze dne 13. 10. 2020, budou v provozu rovněž v pracovní dny v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020;

  1. Z informace k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí, č. j. MSMT – 39443/2020 – 1, ze dne 12. 10. 2020, vyplývá, že úplata za všechny aktivity a péči pro děti navštěvující aktivované základní školy se nehradí, a to ani za stravování.

Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a sportu

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

V přiloženém souboru naleznete seznam základních a mateřských škol.