Informace zveřejňované dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městská část Praha - Petrovice, Úřad MČ informace týkající se účelu zpracování, o kategoriích osobních údajů, příjemců, subjektu údajů a době uchování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odděleními úřadu městské části Praha - Petrovice.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Osobní údaje zpracovávané na MČ Praha - Petrovice:

PRACOVNĚ-PRÁVNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ

 • Účel zpracování: zák. 262/2006 Sb., 131/2000 Sb., 312/2002 Sb., 451/1991 Sb., 89/1995 Sb., 582/1991 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje, údaje o jiné osobě
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci
 • Kategorie příjemců údajů: PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, ČSÚ
 • Doba uchování: personalistika: po dobu trvání prac. poměru a 50 let po jeho skončení, mzdy: po dobu trvání prac. poměru a 45 let po jeho ukončení (dle spisového a skartačního řádu)

AGENDA A ODMĚŇOVÁNÍ UVOLNĚNÝCH A NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ A ČLENŮ VÝBORŮ A KOMISÍ

 • Účel zpracování: Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva MČ a členů výborů a komisí zák. 262/2006 Sb., 131/2000 Sb., 582/1991 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb., 435/2004 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje, údaje o jiné osobě
 • Kategorie subjektu údajů: uvolnění a neuvolnění členové ZMČ
 • Kategorie příjemců údajů: PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař,
 • Doba uchování: po dobu výkonu funkce a 50 let po skončení (dle spisového a skartačního řádu)

AGENDA DPP A DPČ A ODMĚNY ČLENŮM OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

 • Účel zpracování: evidence a zpracování výplat fyzických osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti a odměny členům okrskových volebních komisí v souladu se zák. 262/2006 Sb., 131/2000 Sb., 312/2002 Sb., 582/1991 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb., 435/2004 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby zaměstnané na DPP a DPČ
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů MČ Praha - Petrovice, zdravotní pojišťovny, PSSZ
 • Doba uchování: po dobu trvání dohody a následně podle Spisového a skartačního řádu

EVIDENCE UVOLNĚNÝCH A NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ

 • Účel zpracování: Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva MČ zák. 131/2000 Sb., 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: uvolnění a neuvolnění členové ZMČ
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice
 • Doba uchování: po dobu výkonu funkce a dle spisového a skartačního řádu

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 • Účel zpracování: vzdělávání zaměstnanců (úředníků dle zák. 262/2006 Sb., 312/2002 Sb., vše v platném znění)
 • Kategorie osobních údajů: identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: úředníci ÚMČ Praha- Petrovice
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice, vzdělávací instituce akreditované u MV ČR
 • Doba uchování: 10 let po ukončení vzdělávací akce (dle spisového a skartačního řádu)

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ PRO OBSAZENÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST NA MČ

 • Účel zpracování: výběrová řízení dle zák. 262/2006 Sb., 312/2002 Sb., a 451/1991 Sb., vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení
 • Kategorie příjemců údajů: členové výběrových komisí
 • Doba uchování: po dobu trvání a vyhodnocení výběrového řízení (dle spisového a skartačního řádu)

POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

 • Účel zpracování: poskytování cestovních náhrad podle 262/2006 Sb., v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, zastupitelé
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

VYMĚŘENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

 • Účel zpracování: vyměření místních poplatků dle zák. 565/1990 Sb., v platném znění, včetně jejich příslušenství, exekuce podle zák. č. 280/2009 Sb., v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci, dlužníci a jejich zástupci plátce mzdy
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice, orgány kontroly a dozoru, příslušné orgány veřejné správy, odvolací orgány
 • Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁK. Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice, nadřízený správní orgán, ostatní orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud
 • Doba uchování: 15 let dle spisového a skartačního řádu

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁK. Č. 123/1998 SB.

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice, nadřízený správní orgán, ostatní orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud
 • Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PODNĚTŮ

 • Účel zpracování: vyřizování stížností a podnětů podle zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, další údaje zpracovávané v souladu s platnou právní úpravou v rámci jednotlivých agend
 • Kategorie subjektu údajů: stěžovatel, osoby napadené stížností a podnětem, či osoby dotčené žádostí
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice, nadřízený správní orgán
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

AGENDA STŘETU ZÁJMŮ

 • Účel zpracování: agenda střetu zájmů dle zák. 159/2006 Sb., v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: evidence zřízení přístupů do CRO,
 • Kategorie subjektu údajů: veřejní funkcionáři podle zák. č. 159/2006 Sb.,
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice
 • Doba uchování: 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře dle spisového a skartačního řádu

VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

 • Účel zpracování: vedení spisové služby podle zák. č. 499/2004 Sb., ve vztahu ke všem agendám
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, dle příslušných právních předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: podatelé a adresáti, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice, jiné orgány VS, pokud jsou kompetentní k vyřízení, nadřízené a kontrolní orgány ev. soudy
 • Doba uchování: trvale

VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Z CZECH POINT

 • Účel zpracování: vydávání ověřených výstupů z informačních systému veřejné správy v souladu se zákonem 365/2000 Sb., o inf. systémech veřejné správy, v platném znění (Czech Point)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje dle předtisku žádosti, popisné údaje dle předtisku žádosti,
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé (fyzické osoby, právnické osoby, zaměstnanci, org. složky státu)
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů MČ Praha - Petrovice
 • Doba uchování: 5 a 6 let (dle spisového a skartačního řádu)

VIDIMACE LISTIN A LEGALIZACE PODPISŮ

 • Účel zpracování: vidimace (ověřovány shody opisů nebo kopií listin) a legalizace podpisů na listinách podle zákona č. 21/2006 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé (fyzické osoby, právnické osoby, zaměstnanci, org. složky státu)
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice
 • Doba uchování: 5 let (dle spisového a skartačního řádu)

ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AGENDY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁK. Č. 183/2006 SB.

 • Účel zpracování: zajištění výkonu agendy vyplývající ze zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje,
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce os. údajů - MČ Praha - Petrovice, ost. orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud
 • Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu)

ZAJIŠTĚNÍ JEDNÁNÍ VÝBORŮ ZMČ A KOMISÍ RMČ

 • Účel zpracování: zajištění jednání výborů ZMČ a komisí RMČ v souladu ze zák. č. 131/2000 Sb., v platném znění a jednacím řádem
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje,
 • Kategorie subjektu údajů: členové výborů a komisí, občané MČ
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice
 • Doba uchování: zápisy z jednání trvale, podkladové materiály 5 let po jednání výboru či komise (dle spisového a skartačního řádu)

EVIDENCE OBYVATEL (OHLAŠOVNA TRVALÉHO POBYTU)

 • Účel zpracování: ohlašovna trvalého pobytu podle zák. č. 133/2000 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby s trvalým pobytem na území MČ Praha - Petrovice
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice
 • Doba uchování: přihlašovací lístek dle spisového a skartačního řádu

ZTRÁTY A NÁLEZY

 • Účel zpracování: ztráty a nálezy v souladu s ust. zák. 89/2012 Sb., OZ v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: nálezce, majitel
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

ZAJIŠTĚNÍ VOLEB – PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VOL. KOMISÍ

 • Účel zpracování: zajištění voleb – personální zajištění volebních komisí podle zák. č. 247/1995 Sb., zák. č. 491/2001 Sb., zák. č. 222/2012 Sb., a 275/2012 Sb., v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice
 • Doba uchování: 45 let po provedení voleb (dle spisového a skartačního řádu)

ZAJIŠTĚNÍ VOLEB – PŘÍPRAVA VOLEB ČI REFERENDA

 • Účel zpracování: zajištění voleb – voličské seznamy a průkazy podle zák. č. 247/1995 Sb., zák. č. 491/2001 Sb., zák. č. 222/2012 Sb., a 275/2012 Sb., a 22/2004 Sb., vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané MČ starší 18 let a žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice
 • Doba uchování: 5 let po provedení voleb či referenda (dle spisového a skartačního řádu)

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

 • Účel zpracování: projednávání přestupků podle zák. č. 200/1990 Sb., v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice, MHMP, soudy, Policie ČR, státní zastupitelství příp. jiné subjekty, pokud prokáží odůvodněnost svého požadavku stanovenou zvláštním předpisem, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

EVIDENCE SOUDNÍCH ŘÍZENÍ

 • Účel zpracování: evidence soudních řízení za účelem uplatnění práv z náhrady škody, vymáhání pohledávek, nákladů řízení dle zák. 131/2000 Sb., v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice, dodavatelé, osoby, které způsobily škodu, žalobci
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice, soudy
 • Doba uchování: 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

DISPOZICE S NEMOVITÝM MAJETKEM

 • Účel zpracování: dispozice s nemovitým majetkem v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky HMP 55/2000 v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: klienti, smluvní strany (kupující, prodávající, dárci, obdarovaní, pronajímatelé, nájemci, půjčitelé, vypůjčitelé, pachtýři, propachtovatelé, příkazníci, zprostředkovatelé, komisionáři, zápůjčitelé, výprositelé aj.)
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Petrovice, MHMP, katastrální úřady
 • Doba uchování: 5-10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PRÁVA A POVINNOSTI

Účel zpracování: uplatňování práv a povinností MČ jako zadavatele veřejné zakázky dle zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění a zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, výběr nejvhodnější nabídky, schválení uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. č. 137/2006 Sb.,

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jiné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: dodavatelé, zájemci nebo uchazeči o veřejnou zakázku
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha – Petrovice, členové výběrových komisí, subjekty VS - na základě zvláštního zákona a subjekty, které prokáží právní zájem-uchazeči o veřejnou zakázku, soudy
 • Doba uchování: 5 let po ukončení (dle spisového a skartačního řádu)

EVIDENCE SMLUV A JEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH VZTAHU

 • Účel zpracování: evidence smluv, podklady pro smluvní vztahy
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: smluvní strany
 • Kategorie příjemců údajů: správce os. údajů - MČ Praha – Petrovice
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

VEDENÍ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ PŘI VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

 • Účel zpracování: vedení správních řízení dle zák. č. 185/2001 Sb., 86/2002 Sb., 114/1992 Sb., 123/1998 Sb., 13/1997 Sb., 133/2000 Sb., vše v platném znění a v rozsahu dle zák. 131/2000 Sb.,
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce os. údajů - MČ Praha – Petrovice, ostatní účastníci řízení, zástupci účastníků řízení, ostatní orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud, MHMP
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

MÍSTNÍ POPLATKY

 • Účel zpracování: evidence místních daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci místních daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: správce os. údajů MČ Praha - Petrovice
 • Doba uchování: 20 let dle spisového a skartačního řádu

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE ZŠ A MŠ

 • Účel zpracování: realizace konkurzních řízení dle zák. 561/2004 Sb., v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci konkurzních řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce os. údajů - MČ Praha - Petrovice, MHMP
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu