Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Žádosti, podněty, stížnosti nebo podání je možné podat ústně nebo písemně, předání je možné osobně, poštou, elektronicky.

Osobně: na úřadu městské části Praha - Petrovice v úředních hodinách

Písemně na adresu: Úřad MČ Praha Petrovice, Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice, 109 00

Elektronicky na e-mail: podatelna@prahapetrovice.cz

Elektronicky datovou schránkou: wmmbtke

Na ústní žádost poskytne úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně.

Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

  • komu je určena,
  • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa).

Písemná žádost:

  • musí být srozumitelná,
  • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována,
  • nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:

  • písemně,
  • nahlédnutím do spisu,
  • pořízením kopie,
  • na paměťových médiích.

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá ÚMČ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu městské části, ÚMČ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.