Katastrální území: Praha 15 - Petrovice 
Vodní tok: Milíčovský potok
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Typ nádrže: průtočná 
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny: 2 770 m2 
Objem nádrže: 2 550 m3 
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
Vlastník: Hlavní město Praha 
Správa: Lesy hl. m. Prahy

Historie

Petrovický rybník je posledním rybníkem ze soustavy Milíčovských rybníků na Milíčovském potoce a nachází se těsně nad soutokem s Botičem. Rybník byl postaven později než horní rybníky. V roce 1982 byl rybník přestavěn do současné podoby a v roce 2005 byl odbahněn.

Ochrana přírody

Z pohledu ochrany přírody se jedná o nádrž polopřírodního charakteru bez litorálu s technickou hrází a objektem. Kolmé břehy a poměrně velká plocha zastínění není pro populace obojživelníků nijak zvlášť příznivá. Břehovou linii tvoří ze dvou třetin zapojený pobřežní porost dřevin (stromy i keře) a z jedné třetiny, na hrázi a levém břehu, pak traviny. Vodní rostliny jsou zde zastoupeny několika lekníny a trsy lakušníku, roztroušenými po celé ploše.

Při průzkumu prováděném v roce 2008 zde bylo nalezeno 89 druhů rostlin, z nichž k významnějším patří výskyt jilmu vazu, a 111 druhů motýlů, z nichž k nejzajímavějším patří chobotníček Bucculatrix cidarella, žijící v kvalitních olšinách na listech olše lepkavé, nebo vzpřímenka Caloptilia fidella žijící v podrostu lužních biotopů na chmelu.

Z obojživelníků se zde vyskytuje skokan skřehotavý a ropucha obecná.

Chov ryb

Rybník slouží také k extenzivnímu chovu ryb, zejména násady kapra obecného. Extenzivní chov je zaměřen zejména na vytvoření rovnováhy mezi rybí obsádkou a přirozeným prostředím rybníka. Do rybníka se vysazuje cca 500 kusů násady kapra o celkové hmotnosti 10 kg. Každý podzim se provádí výlov.

Správa a údržba

Na rybníce je 1x měsíčně prováděna prohlídka TBD. V rámci prohlídky probíhá kontrola všech objektů rybníka a je měřena průhlednost vody. V rámci údržby je prováděno pravidelné kosení hráze, údržba zeleně a úklid.

Fotogalerie: 
Petrovický rybník – ul. Euklidova