Aktuální informace ke koronaviru

Vážení občané,

na této stránce naleznete pravidelně aktualizované informace ohledně platných opatření proti šíření nového typu koronaviru SARS-CoV-2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy ć. 9 / 2020 z 11. 9. 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy 

 1. s účinností ode dne 12. záři 2020 ruší nařízení mimořádného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy čj. 8 / 2020 vyhlášené dne 4. 9. 2020 pod č. j. HSHM 55578 / 2020 
 2. s účinností ode dne 12. záŕí 2020 do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:

1. zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních) a s výjimkou jídelních vozů vlakové soupravy při tranzitu cestujících přes území hlavního města Praha; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny). 

 1. s účinností ode dne 14. září 2020 do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:
 1. zajištění dezinfekcí ze strany provozovatele v provozovnách, kde se prodává zboží a prodávají nebo poskytují služby; provozovatel těchto provozoven, nařídí její pravidelné používání zaměstnanci a vyzývá k jejímu používání zákazníky.
 1. s účinností ode dne 14. září 2020 do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:
 1. v zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, to: ve všech společných vnitřních prostorech staveb
 • internátů a domovů mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např pokoj)
 • školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, která jsou zřizována podle zákona č. 109/2002 sb.' což jsou diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy jde-li o zaměstnance, děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj),
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), podle zákona o sociálně -právní ochraně dětí' jde-li o zaměstnance, děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj)

 

Zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na:

 • a) děti do dvou let věku,
 • b) osoby s poruchou intelektu s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
 • nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržován í tohoto zákazu.
 1. upozorňuje na povinnost důsledně dodržovat režimová opatření ve zdravotnických zařízeních včetně provádění triáže při vstupu v souladu se stále platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. března 2020, ćj. MZDR 13311/2020-1MlN/KAN.

Celý text nařízení včetně odůvodnění, platnosti a poučení  najdete v přiloženém pdf souboru Nařízení HS HMP ć. 9_2020 z 11.9.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovují na základě definovaných úrovní přenosu nákazy vyvolané novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 rozsah klíčových protiepidemických opatření nezbytných k zamezení vzniku a dalšího šíření onemocnění COVID-19. Protiepidemická opatření jsou rozdělena na činnosti a postupy vztahující se na fyzické a právnické osoby a tato opatření dále zahrnují týkají činností a postupů v rámci systému připravenosti a reakce České republiky na hrozbu epidemického šíření COVID-19.

Seznam použitých zkratek

BRK – Bezpečnostní rada kraje; BRS – Bezpečnostní rada státu; KEK – krajská epidemiologická komise; KHS – krajská hygienická stanice; MZ – Ministerstvo zdravotnictví; OOP – osobní ochranné prostředky; OOVZ – orgán ochrany veřejného zdraví; PLDD – praktický lékař pro děti a dorost; POC – pohotovostní operační centrum pro veřejné zdraví; ÚEK – Ústřední epidemiologická komise (dle statutu Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR); ÚKŠ – Ústřední krizový štáb

STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – STUPNĚ včasné výstrahy 

STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – FÁZE ČINNOSTÍ ORGÁNŮ OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

V SOUVISLOSTI S EPIDEMICKÝM ŠÍŘENÍM INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ U FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘENÍM INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Informace jsou čerpány ze souboru "Stupně pohotovosti OVZ".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 6.2020 - MlMOŘÁDNÉ OPATŘENí č. 1/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy jako správní úřad příslušný podle $ 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravÍ a o změně někteých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon ć. 258ĺ2000 Sb."), postupem podle $ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona ě. 25812000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARs- CoV-2 

nařizuje mimořádné opatření při pandemii 

spočívající s účinností od 1.7.2020 od 00:00 hod do odvolání tohoto mĺmořádného opatření na území hlavního města Prahy
1.V zákazu pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šálnebo jĺnép rostředky, které brání šíření kapének a to:
a) v prostředcích podzemní dráhy - metra a jeho prostorech přístupných cestujícím
b) při účasti na hromadné akci nad 100 osob akcĺ ve vnitřních prostorech, jestliŽe se daná osoba nachází méně neż 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti v mateřské škole přĺ pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině
c) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou závažnou alterací duševniho stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuálnĺ duševní stav neumožňuji dodżovánĺ tohoto zákazu,
d) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
e) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažd'ovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění v příloze MlMOŘÁDNÉ OPATŘENí č. 1/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.4.2020

V době "koronavirové", po povolení sportovních aktivit vládou ČR, se dnes 20.4.2020 sešlo pár seniorek a vydaly se na pochod po Petrovicích.

Doprovázel je při tom Odpolední Radiožurnál, který o nich dnes odvysílal v 15.50 tuto reportáž.

"Ve vyšším věku je pravidelnost pohybu jeste důležitější ". Petrovicti seniori v televiznim poradu Maximum pro zdraví, odvysilano na ČT sport dne 2.4.2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 21.4.2020 v úterý a ve čtvrtek rozdáváme zdarma dezinfekce a roušky na výdejním místě v ulici Milánská mezi stanicemi autobusu Veronské náměstí a Poliklinika Petrovice. Stojí zde od 8:30 hodin postaven označený stan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137. Zákon ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 • § 1
  (1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.
  (2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.
 • § 2 
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

136. Zákon ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 • § 1
  (1) Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „záloha na pojistné“) za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020
  (2) Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené z vyměřovacího základu za rok 2020 se snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána v období uvedeném v odstavci 1 samostatná výdělečná činnost, o částku: 
  ​a) 2 544 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
  b) 1 018 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost
 • § 2
  (1) Pro účely § 11 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění se zálohy uvedené v § 1 odst. 1 považují za zaplacené. 
  (2) Pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu se u osob samostatně výdělečně činných vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost považují kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020, za které nebyly povinny platit zálohy na pojistné podle § 1 odst. 1, za vyloučenou dobu.
 • § 3
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

135. Zákon ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ

 • § 1
  Předmět úpravy
  Tento zákon upravuje zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a na ně navazující náhradní nebo opravné zkoušky a další související otázky.

ČÁST DRUHÁ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • § 2
  (1) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. 
  (2) Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.
  (3) Jednotná přijímací zkouška se koná v případech, které stanoví školský zákon.
  (4) Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).
   
 • § 3
  Přijímacího řízení podle tohoto zákona se účastní uchazeč, který v souladu se školským zákonem podal přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021.
   
 • § 4
  V platnosti zůstávají
  a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění,
  b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání,
  c) školní přijímací zkouška a d) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního  zdělávacího programu, stanovené ředitelem podle § 60 školského zákona.
   
 • § 5
  Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Konkrétní obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.
   
 • § 6
  Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé  škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.
   
 • § 7
  (1) Pokud ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií školní přijímací zkoušku, vyhlásí nové 2 termíny jejího konání v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášený ministerstvem.
  (2) Nejzazší termín pro konání druhého termínu školní přijímací zkoušky je den konání jednotné přijímací zkoušky. Nejzazší termín pro konání náhradního termínu pro konání školní přijímací zkoušky je den konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.
  (3) Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.
   
 • § 8
  Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. V tomto náhradním termínu koná zkoušku i nezletilý uchazeč a uchazeč s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a jeho neúčast omluvil písemně nejpozději do 3 dnů řediteli školy zákonný zástupce tohoto uchazeče, popřípadě ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.
   
 • § 9
  Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.
   
 • § 10
  Další kola přijímacího řízení se konají podle školského zákona.
   
 • § 11
  Osoba, na kterou se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná na žádost jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost  českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.
 • § 12
  Pravidla pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona se použijí obdobně.
   
 • § 13
  Škola převede záznamové archy jednotné přijímací zkoušky do elektronické podoby a odešle je Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) prostřednictvím informačního systému Centra v den konání jednotné přijímací zkoušky. Hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Centrum. Centrum zpřístupní do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního  ročníku středního vzdělávání; v případě náhradního termínu Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče do 3 kalendářních dní.
   
 • § 14
  Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  b) výsledků jednotné přijímací zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
  d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
   
 • § 15
  (1) Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. 
  (2) Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy.
  (3) Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. U uchazeče, který nekoná zkoušku z českého jazyka, vytváří ředitel redukované hodnocení. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
   
 • § 16
  Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. V případě náhradního termínu se postupuje obdobně s tím, že ředitel ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.
   
 • § 17
  V oborech vzdělání, ve kterých se podle školského zákona nekoná jednotná přijímací zkouška a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.
   
 • § 18
  Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.
   
 • § 19
  Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
   

ČÁST TŘETÍ - MATURITNÍ ZKOUŠKA

 • § 20
  Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnostin žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020.
   
 • § 21
  Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce podle školského zákona, nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní nebo opravné zkoušce.
   
 • § 22
  Maturitní zkouška se skládá ze zkoušek ze zkušebních předmětů společné části podle § 78 a zkoušek profilové části podle § 79 školského zákona s tím, že ve společné části se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.
   
 • § 23
  Žák koná maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce.
   
 • § 24
  Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, vyplývá z katalogů, které byly vydány podle § 78a školského zákona.
   
 • § 25
  (1) Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou ústní, zajišťuje Centrum.
  (2) Profilovou část maturitní zkoušky a ústní zkoušku společné části vyhodnocuje škola.
   
 • § 26
  V případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí a praktické zkoušky může ředitel školy stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení. S náhradním způsobem konání a hodnocení maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí nebo praktické zkoušky seznámí ředitel školy žáka s dostatečným předstihem před jejím konáním.
   
 • § 27
  V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
   
 • § 28
  První opravná a náhradní zkouška maturitní zkoušky se koná v podzimním zkušebním období. Ustanovení tohoto zákona pro podobu maturitní zkoušky se pro první opravnou nebo náhradní zkoušku použijí obdobně.
   
 • § 29
  (1) Na průběh dílčí zkoušky konané ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se ustanovení § 80a odst. 1, 2 a 4 školského zákona použijí obdobně.
  (2) Ustanovení § 81 odst. 6 školského zákona platí obdobně.
   
 • § 30
  Právní úprava podmínek ukončování vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona se použije obdobně.
   
 • § 31
  Právní úprava podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury pro osoby podle § 20 odst. 4 školského zákona se použije obdobně
   
 • § 32
  (1) Ustanovení § 82 odst. 1, 2 a 4 školského zákona se použijí obdobně s tím, že opakování zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby  před zkušební komisí se koná v následujícím zkušebním období. Jinak se ustanovení tohoto zákona pro podobu opakované zkoušky použijí obdobně.
  (2) Žádost o přezkum lze podat krajskému úřadu nebo ministerstvu do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky. 
   
 • § 33
  Na veřejnost konání maturitní zkoušky se ustanovení školského zákona použijí obdobně.
   
 • § 34
  Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo a zveřejní je na svých internetových stránkách.
   

ČÁST ČTVRTÁ - VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM

 • § 35
  (1) V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. 
  (2) Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení. Podle výsledků přezkoušení upraví škola hodnocení v příslušném předmětu na vysvědčení. Pokud žák nevykonal komisionální přezkoušení úspěšně, platí, že na konci prvního pololetí posledního ročníku neprospěl. 
  (3) Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá  vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku; to se netýká opravné a náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky konané náhradním způsobem. Ustanovení § 81 odst. 6 školského zákona platí přiměřeně i zde.
  (4) Vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem provádí škola. 
  (5) Žákovi, který vykoná maturitní zkoušku náhradním způsobem, se umožní na jeho žádost v následujícím zkušebním období konaném podle školského zákona konání maturitní zkoušky.
  (6) V případě vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem se přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky nepřipouští.

ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 • § 36
  Závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, a nejpozději do 30. června 2020. Konkrétní termín stanoví ředitel školy.
   
 • § 37
  Závěrečnou zkoušku může konat žák, který je ke dni účinnosti tohoto zákona žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se  ukončuje závěrečnou zkouškou, nebo ten, který je oprávněn konat náhradní nebo opravnou zkoušku.
   
 • § 38
  Na průběh závěrečné zkoušky se § 74 odst. 1, 3 a 5 až 10 školského zákona použijí obdobně s tím, že tam stanovené termíny se nepoužijí.
   
 • § 39
  V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Ustanovení tohoto zákona pro podobu závěrečné zkoušky se pro první opravnou nebo náhradní zkoušku použijí obdobně.
   
 • § 40
  V případě praktické zkoušky může ředitel školy stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení. S náhradním způsobem konání a hodnocení praktické zkoušky seznámí ředitel školy žáka s dostatečným předstihem před jejím konáním.
   
 • § 41
  (1) Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky konají krajské úřady. Ustanovení § 82 odst. 1 a 4 školského zákona se použijí obdobně. Jinak se ustanovení tohoto zákona pro podobu opakované zkoušky použijí obdobně. 
  (2) Žádost o přezkum lze podat krajskému úřadu do 20 dnů po dni konání poslední části závěrečné zkoušky.
   

ČÁST ŠESTÁ - VYKONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM

 • § 42
  (1) V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, závěrečnou zkoušku vykoná ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou, a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, nebo ten, kdo koná opravnou nebo náhradní zkoušku. 
  (2) Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením závěrečné zkoušky komisionální přezkoušení. Podle výsledků přezkoušení upraví škola hodnocení v příslušném předmětu na vysvědčení. Pokud žák nevykonal komisionální přezkoušení úspěšně, platí, že na konci prvního pololetí posledního ročníku neprospěl. 
  (3) Hodnocení závěrečné zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky závěrečné zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku; to se netýká opravné a náhradní zkoušky konané náhradním způsobem. 
  (4) Vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem provádí škola. 
  (5) V případě vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem se přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky nepřipouští.

ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 • § 43
  (1) Žák základní školy, který se účastní přijímacího řízení na střední školu, je považován za žáka základní školy do dne právní moci rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu; nebyl-li přijat, je považován za žáka školy nejméně do 30. června 2020, a byl-li přijat, je považován za žáka školy nejméně do 31. srpna 2020.
  (2) Žák v konzervatoři v posledním ročníku studia je považován za žáka konzervatoře do dne konání absolutoria. 
  (3) Student vyšší odborné školy v posledním ročníku studia je považován za studenta vyšší odborné školy do dne konání absolutoria.
   
 • § 44
  (1) Žák vykoná úspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. 
  (2) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal úspěšně nebo neúspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku.
  (3) Pokud se poslední zkouška maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky konala do 30. června 2020 a žák maturitní nebo závěrečnou zkoušku nevykonal úspěšně, přestává být žákem školy 30. června 2020.
  (4) Žák, který nevykonal komisionální přezkoušení podle § 35 nebo 42 úspěšně nebo se k němu nedostavil, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. 
  (5) Žák podle odstavce 4 může do 5 pracovních dnů ode dne, kdy přestal být žákem školy, požádat ředitele školy o umožnění opakování posledního ročníku. Ředitel školy takové žádosti vyhoví.
   
 • § 45
  Před zahájením maturitní zkoušky může ředitel školy vyhlásit až 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.
   
 • § 46
  Před zahájením závěrečné zkoušky může ředitel školy vyhlásit až 4 vyučovací dny volna k přípravě na závěrečnou zkoušku.
   
 • § 47
  Pravidla o zveřejnění seznamu přijatých uchazečů podle § 183 odst. 2 školského zákona se použijí obdobně.
   
 • § 48
  Ustanovení tohoto zákona o přijímacím řízení se použijí i pro přijímací řízení do nástavbového studia podle školského zákona.
   
 • § 49
  Na informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost a na poskytování informací žadatelům o informace podle zvláštního zákona se přiměřeně použijí ustanovení školského zákona.
   
 • § 50
  Na účast členů ve zkušební komisi se použijí ustanovení školského zákona obdobně. 
   
 • § 51
  Podrobnosti o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky včetně maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky vykonané náhradním způsobem a podrobnosti o pravidlech pro přijímací řízení stanoví ministerstvo vyhláškou.
   
 • § 52
  Správní řád se nevztahuje na rozhodování o přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky, na vyloučení žáka ze zkoušky zadavatelem nebo vykázání osoby z učebny zadavatelem a na vyloučení žáka ze závěrečné zkoušky.
   
 • § 53
  Ustanovení školského zákona se nepoužijí, nestanoví- li tento zákon jinak.

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST

 • § 54
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

134. Zákon ze dne 25. března 2020, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 • Čl. I
  V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona
  č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 145/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 97/2017 Sb., se za § 28b vkládá nový § 28c, který zní:
 • „§ 28c
  (1) Lhůta pro podání přehledu podle § 24 odst. 2 stanovená osobám samostatně výdělečně činným v § 24 odst. 2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2019 nepoužije. Přehled podle § 24 odst. 2 za rok 2019 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020. 
  (2) Pro penále, které je příslušenstvím pojistného nebo zálohy na pojistné za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020, se do 21. září 2020 § 18 odst. 1 nepoužije. Penále za pojistné nebo za zálohu na pojistné podle věty první, které nebyly zaplaceny v období podle věty první, vzniká nejdříve od 22. září 2020.
  (3) Zálohu na pojistné do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020 osoba samostatně výdělečně činná neplatí.
  (4) Osoba samostatně výdělečně činná, jejíž záloha na pojistné v období podle odstavce 3 je vyšší než výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a, je povinna zaplatit pouze rozdíl mezi výší zálohy na¨pojistné a výší pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a.
  (5) Pojistné, které by osoba samostatně výdělečně činná byla povinna platit formou záloh podle odstavce 4 za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020, lze zaplatit až formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled podle § 24 odst. 2 za rok 2020. Postupuje-li osoba samostatně výdělečně činná podle věty první, ustanovení § 7 odst. 2 se pro zálohy na pojistné v období podle věty první v roce 2020 nepoužije.
  (6) Záloha na pojistné, kterou by zaplatila za období od března 2020 do srpna 2020 osoba samostatně výdělečně činná, se považuje za zaplacenou do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a odst. 2.
  (7) Provedla-li osoba samostatně výdělečně činná platbu zálohy na pojistné za měsíc březen 2020, považuje se tato záloha za zálohu za měsíc září 2020.“.
 • Čl. II
  Účinnost
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

133. Zákon ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 • § 1
  Mimořádná opatření při epidemii
  (1) Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto zákona rozumí krizové opatření přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ a mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. i), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, která se týkají zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách, jejichž uzavření je důvodem vzniku nároku na ošetřovné nebo nároku na služební volno s poskytnutím služebního příjmu. 
  (2) Nároky podle tohoto zákona vznikají jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii. 
  (3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti sociálního zabezpečení1).
   
 • § 2
  (1) Za nařízení příslušného orgánu o uzavření zařízení určeného pro děti předškolního věku podle § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění nebo podle § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se považuje též rozhodnutí zřizovatele zařízení o uzavření tohoto zařízení, pokud bylo učiněno v přímé souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii.
  (2) Zařízením podle § 39 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2 zákona o nemocenském pojištění nebo podle § 70 odst. 2 písm. f) bodů 1 a 2 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se rozumí též zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.
   
 • § 3
  (1) Nárok na ošetřovné má též zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení uvedeném v § 2 odst. 2, pokud toto zařízení bylo uzavřeno na základě mimořádného opatření při epidemii. 
  (2) Nárok na ošetřovné má též zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let věku, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 nebo 2 zákona o nemocenském pojištění, nebo z důvodu péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření při epidemii. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění. 
  (3) Pro nárok na ošetřovné podle odstavců 1 a 2 platí jinak zákon o nemocenském pojištění.
   
 •  § 4
  (1) Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.
  (2) Podle odstavce 1 se postupuje i v případě, že podpůrčí doba uplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  (3) V rámci podpůrčí doby stanovené podle odstavce 1 je možné vystřídání podle § 39 odst. 4 věty první zákona o nemocenském pojištění i vícekrát,přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu; podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se přitom u každého oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče. V případě vystřídání podle věty první se ošetřovné vyplácí každému oprávněnému za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny jeho péče vykázané na předepsaném tiskopisu; na tomto tiskopisu se uvádějí též dny, v nichž o dítě (osobu) pečoval druhý oprávněný. 
  (4) Při výplatě ošetřovného za dobu podpůrčí doby prodloužené podle odstavce 1 se postupuje obdobně podle § 110 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění, pokud se nestanoví jinak v odstavci 3. 
   
 • § 5
  (1) Nárok na služební volno s poskytnutím služebního příjmu podle § 71 odst. 2 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů má též příslušník bezpečnostního sboru, který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o dítě ve věku od¨10 let, které nedovršilo 13 let věku, pokud bylo uzavřeno zařízení nebo škola na základě mimořádného 
  opatření při epidemii.
  (2) Nárok na služební volno s poskytnutím služebního příjmu podle § 71 odst. 2 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů má též příslušník bezpečnostního sboru, který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení uvedeném v § 2 odst. 2, pokud toto zařízení bylo uzavřeno na základě mimořádného opatření při epidemii. 
  (3) Doba služebního volna s poskytnutím služebního příjmu podle § 71 odst. 2 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii; stejně se postupuje i v případě, že služební volno bylo již ze stejného důvodu vyčerpáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
   
 • § 6
  Účinnost
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

----------

1) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září
2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se
rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které
se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.3.2020 - od 30.3.2020 k otevření převážné většiny sběrných dvorů hl. m. Prahy pro občany města​

po dohodě s provozovateli sběrných dvorů dojde od 30.3.2020 k otevření převážné většiny sběrných dvorů hl. m. Prahy pro občany města.

Věříme, že otevření sběrných dvorů napomůže omezení vzniku černých skládek na území MČ.

Pražské služby, a.s.

PRAHA - D. Měcholupy - Za zastávkou 3, Praha - D. Měcholupy na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom.

Otevírací doba bude upravena takto: po – pá 8,30 – 16 hod.

                                                                   so         8,30 – 14 hod.

                                                                   svátky zavřeno  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.3.2020 Jak nakládat s odpady za nouzového stavu?

Domácnosti v karanténě nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19:
1. Odpad netřiďte - veškerý odpad z domácnosti, to znamená i papír, sklo a plasty, ukládejte společně do plastových odpadkových pytlů o tloušťce minimálně 0,2mm. V případě tenčích odpadkových plastových pytlů je nutné použít dva kusy.
2. Pytel s odpadky pečlivě zavažte a v místě úvazu postříkejte dezinfekcí (alespoň Savo, Sanytol,…).
3. Takto zabalený odpad uložte do černého kontejneru na směsný odpad, v případě domácností v rodinných domech do své popelnice.
4. Odpad nikdy neukládejte vedle kontejneru nebo popelnice, aby nedošlo k infikování osob, které odpady svážejí.

Ostatní domácnosti:
Nadále platí povinnost třídit odpad dle podmínek stanovených obcí.

Použité roušky nejsou separovaný odpad – netřiďte je!
Použité jednorázové roušky nebo kapesníky dávejte do uzavřeném plastovém pytlíku (!) a ten potom do nádoby na komunální odpad!!!
Tento odpad v žádném případě nesmí končit v kontejnerech na papír nebo v jakémkoliv jiném kontejneru na separovaný odpad!

Pokud se i popeláři nakazí jakýmkoliv infekčním onemocněním a budou nuceni zůstat v izolaci nebo v karanténě, nebude kdo by odpad odvezl k likvidaci.

Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním!

Úřad MČ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu vyhlašuje tato USNESENÍ:

 • 128 - Vláda

I. stanoví, že výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. března 2020 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní;

II. nařizuje s účinností od 26. března, 00:00 hodin
1. všem osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,

2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob uvedených v bodě 1 rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

 • 127 - Vláda

I. bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12746/2020-1, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,
3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné,
4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem;

III. zakazuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

IV. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.
– usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášené pod č. 82/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášené pod č. 84/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 238, vyhlášené pod č. 96/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 241, vyhlášené pod č. 99/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 264, vyhlášené pod č. 110/2020 Sb.

 • 126 - Vláda

I. bere na vědomí

1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, kterým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo  nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3, kterým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II. doporučuje
1. zaměstnavatelům
a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, 

2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

4. provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
a) vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
b) zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

III. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.
– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb.

 • 125 - Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 

I. - zakazuje všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/ /2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa. 

II. - ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 216.

 • 124 - Vláda nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I. usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.
 • 123 - Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.3.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 • Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
   
 • Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
    
 • Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020.
   
 • Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN.
   
 • ODŮVODNĚNÍ:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.
S ohledem na fakt, že obzvláště zranitelnou skupinou, kterou ohrožuje onemocnění COVID-19, jsou senioři a zdravotně postižené osoby, vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup základního zboží (potraviny, drogistické zboží). Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let.

Celý text je v příloze PDF.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.3.2020 vyšla sbírka zákonů 106 - 108 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření:

 

 • Od 19. března 2020 od 00:00 hod. se ZAKAZUJE  všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
 • NAŘIZUJE se všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby.

Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu:

    a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),

    b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

    c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),

    d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích) se na tyto osoby nevztahují;

 • upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);
 • NAŘIZUJE všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.
 • Vláda ZAKAZUJE s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

V  příloze najdete celé znění v PDF.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. března 2020 vyhlásila Vláda České republiky na dobu 30 dní nouzový stav. Zároveň byla vyhlášena následující v současné době platná opatření (všechna opatření platí do odvolání):

 • zákaz vstupu, pobytu a pohybu veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) viz rozhodnutí primátora HMP prolink PDF
 • platí ZÁKAZ VYCHÁZENÍ s výjimkou cest do zaměstnání a dalších (viz. usnesení vlády ČR – PDF

 • ZAKAZUJE SE poskytovat služby krátkodobého ubytování,

 • ZAKAZUJE SE poskytovat služby „sdíleného TAXI“ (UBER, Bolt, atd.),

 • RUŠÍ SE divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí větší než 30 osob. Toto opatření platí pro veřejné i soukromé akce.
 • ZAKAZUJE SE přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb jako sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
 • RUŠÍ SE VÝUKA ve všech základních, základních uměleckých, mateřských školách,
 • ZAKAZUJE SE přítomnost osob na vnitřních i vnějších sportovištích, kde se nachází více než 30 lidí, 
 • ZAKAZUJE SE maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích,
 • občanům ČR se ZAKAZUJE vycestovat z území České republiky, občanům cizích států se naopak ZAKAZUJE na území České republiky vstoupit,
 • ZAVŘENY jsou obchody (s výjimkou potravin, lékáren a čerpacích stanic) a restaurace.
 • další omezení najdete na webových stránkách Vlády České republiky a na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.