Úvodní ustanovení

 1. Veřejné pohřebiště (dále jen „pohřebiště") provozuje Městská část Praha - Petrovice.
 2. Řád pohřebiště (dále jen „Řád") upravuje provoz pohřebiště v souladu s platnými právními předpisy, se zásadami piety a se zásadami zajištění veřejného pořádku.
 3. Řád pohřebiště je závazný pro návštěvníky pohřebiště a osoby provádějící zde údržbové práce nebo účastníky pohřbu.

Úkoly správce pohřebiště

 1. Správcem pohřebiště je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává sjednané činnosti na základě smluvního vztahu s provozovatelem pohřebiště.
 2. Správce zajišťuje řádnou údržbu pohřebiště, zejména pečuje o vnější vzhled pohřebiště, společné hroby a nepropůjčená místa na pohřebišti, výsadbu zeleně, čistotu, úpravu cest a pod.

Provoz pohřebiště

duben – září 7.30 hod. – 19.00 hod.
říjen 8.00 hod. – 18.00 hod.
listopad – únor 8.00 hod. – 17.00 hod.
březen 8.00 hod. – 18.00 hod.
 1. Pohřebiště je přístupné veřejnosti denně, a to:
 2. Každý návštěvník je povinen do stanovené zavírací hodiny bez zvláštního upozornění pohřebiště opustit.
 3. Dětem do 8 let je povolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých.
 4. Návštěvníci pohřebiště a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni druh a čas činnosti ohlásit správci hřbitova a chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa. Zejména není dovoleno dělat hluk, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená, vodit nebo vpouštět na pohřebiště psy a jiná zvířata. V celém objektu pohřebiště se zakazuje jízda na kole, je však možno kolo vést. Vyhrazené místo pro odkládání a uzamykání kol je k dispozici u vstupu na pohřebiště.
 5. Správce může přístup na pohřebiště nebo jeho části dočasně zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, silného větru a za sněhu či náledí, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků pohřebiště.
 6. Motorová a jiná vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem správce. Vozíky invalidních občanů mohou vjíždět a zdržovat se na pohřebišti bez omezení.
 7. Správce zajistí volný průchod pohřebnímu průvodu.
 8. Správce je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby (např. kytice, věnce), pokud ruší po uvadnutí estetický vzhled pohřebiště. Na pohřebiště a jeho jednotlivých místech nelze bez dohody se správcem umísťovat velké předměty. Zejména je zakázáno umísťovat v prostoru pohřebiště reklamy.
 9. Světla na pohřebišti lze rozsvěcet tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 10. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než jako komunikaci pro pěší a nelze omezovat jejich průchodnost. Rovněž nelze zřizovat lavičky nebo odkládací a úschovné prostory v okolí hrobů.
 11. Není dovoleno ukládat prázdné nádoby na květiny, petrolej, nářadí, hadry a další pomůcky za hroby, do uliček ani do stěn zeleně. V opačném případě je správce oprávněn tato místa uklidit a s věcmi, jež se na těchto místech nacházejí, naložit jako s odpadem.

Nájem hrobového místa

 1. Nájem hrobového místa na pohřebišti vzniká na základě uzavření písemné „Smlouvy o nájmu hrobového místa" uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem, a to pro občany Městské části Praha-Petrovice a Městské části Praha-Horní Měcholupy nebo jejich příbuzné, kteří zde mají pronajato hrobové místo a zaplacen poplatek za nájem hrobového místa.
 2. Místo pro:
  a) hrob se pronajímá na dobu nejméně 10 let,
  b) hrobku se pronajímá na dobu nejméně 10 let a
  c) urnový hrob se pronajímá na dobu nejméně 5 let.
 3. Nájemce hrobového místa je oprávněn ukládat lidské pozůstatky, provádět jejich exhumaci za podmínek stanovených zvláštními předpisy, zřizovat pomníky a zdobit je, provádět další úpravy pronajatého místa na pohřebišti v souladu s Řádem. Nájemce je povinen v termínu do 1 roku od uzavření "Smlouvy o nájmu hrobového místa" zřídit na pronajatém místě náhrobek (rám, krycí desku apod.). Při porušení této povinnosti je provozovatel pohřebiště oprávněn odstoupit od smlouvy.
 4. Ke každému pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení urny musí dát svolení ten, kdo je oprávněn hrobovým místem disponovat a toto své právo správci pohřebiště věrohodně prokáže.

Povinnosti nájemce

 1. Převzít, užívat a zajistit údržbu pronajatého hrobového místa a jeho zařízení v souladu s Řádem a zákonem o pohřebnictví.
 2. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva sesedlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1m.

Zánik nájmu hrobového místa

 1. Nájem hrobového místa končí uplynutím sjednané doby nájmu v případě, že nedošlo k jejímu prodloužení, neskončí však dříve, než uplyne zákonem stanovená tlecí doba.
 2. Bylo-li pohřebiště zrušeno.
 3. Nájem hrobového místa končí, není-li zaplacen nájem na obnovu práva nájmu k hrobovému místu.
 4. Dále nájem hrobového místa končí, pokud není místo udržováno v dobrém stavu, je zanedbané a působí dojmem opuštěného místa. Nájem hrobového místa v tomto případě končí marným uplynutím lhůty k sjednání nápravy.

Poplatky

Poplatky za pronájem hrobového místa, za další úkony spojené s pohřbíváním a poplatky za služby spojené s užíváním hrobového místa jsou uvedeny v ceníku, který schvaluje Rada MČ svým usnesením. Tento ceník je přílohou Řádu.

Hrobové zařízení

 1. S hrobovým, hrobkovým a urnovým zařízením místa na pohřebišti (dále jen „hrobové zařízení"), kterým se rozumí rám, pomník apod. je oprávněn disponovat vlastník hrobového zařízení, tj. oprávněná osoba, zpravidla nájemce. Vlastník hrobového zařízení je povinen kdykoliv své vlastnické právo prokázat provozovateli pohřebiště a na své náklady udržovat pronajaté místo, hrob a všechna příslušenství v řádném stavu.
 2. Dojde-li k ukončení doby nájmu hrobového místa, je vlastník povinen odstranit hrobové zařízení, pokud nedojde k jiné dohodě, a to nejpozději do 6-ti týdnů od písemného upozornění pronajímatele.
 3. V případě, že tak pronajímatel neučiní nebo není-li známa oprávněná osoba, či není-li znám její trvalý pobyt nebo sídlo, pronajímatel vyzve k odstranění hrobového zařízení formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 60-ti dnů. Po uplynutí této lhůty je pronajímatel oprávněn odstranit hrobové zařízení a uložit je na místě k tomu určeném, a to na náklad a nebezpečí vlastníka. Nepřihlásí-li se vlastník do 1 roku ode dne zveřejnění výzvy, je provozovatel pohřebiště oprávněn s hrobovým zařízením naložit jako s věcí opuštěnou a hrobové zařízení se stává majetkem městské části.
 4. Vybudované hrobové zařízení lze z pohřebiště odstraňovat, odnášet a odvážet jen s vědomím správce pohřebiště.
 5. Stavby, které ohrožují bezpečnost provozu pohřebiště, může správce pohřebiště po prokazatelném upozornění vlastníka dát odstranit, a to na náklad vlastníka, jestliže tento nezajistí v dané lhůtě nápravu sám. K zániku nájmu hrobového místa tím nedochází.
 6. Stavby, které byly realizovány bez povolení pronajímatele nebo stavby, při nichž nebyly dodrženy stanovené podmínky, budou na náklad vlastníka odstraněny bez předchozího upozornění, pokud tyto stavby brání bezpečnému vykopání hrobu k provedení pohřbu nebo v těch případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení.

Výsadba a jiné úpravy na pohřebišti

 1. Pohřebiště je nedílnou součástí funkčního systému zeleně. Stromy a keře lze na pohřebišti vysazovat jen po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Vysazené stromy a keře se stávají součástí pohřebiště. Osoba vykonávající údržbu pohřebiště je může odstranit pouze na základě povolení správce, a to v případě, že tyto stromy a keře narušují provoz nebo péči o pohřebiště.
 2. Lavičky do areálu pohřebiště instaluje provozovatel pohřebiště. Tyto lavičky mohou volně používat všichni návštěvníci pohřebiště.

Sankce a pokuty

Porušování ustanovení tohoto Řádu může být (nejde-li o trestný čin) stíháno podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zakládá-li skutkovou podstatu přestupku.

Odpovědnost za škodu

Provozovatel neodpovídá za škody, které by na hrobovém zařízení vznikly v důsledku krádeže, vandalismu, působením přírodních nebo povětrnostních vlivů (stromy, keře, spodní voda, sesedající půda apod.)

Příloha Řádu veřejného pohřebiště MČ Praha-Petrovice

1. Cena za nájem hrobového místa je 83 Kč za 1m2/1 rok.
Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok publikovanou Českým statistickým úřadem za předpokladu, že míra inflace překročí 5 %.

2. Cena za služby spojené s užíváním hrobového místa zahrnuje podíl nákladů na provoz a údržbu veřejného pohřebiště MČ Praha-Petrovice a je každoročně vypočítána z celkových výdajů na provoz a údržbu veřejného pohřebiště (např. vodné, odvoz odpadu, úklid, údržba hřbitova a zeleně) za předcházející kalendářní rok.

3. Cena za úkony:

 1. uložení urny do hrobového místa ..............100 Kč,
 2. vyzvednutí urny z hrobového místa ...........100 Kč,
 3. uložení rakve do hrobového místa .............100 Kč.

Tento Řád byl schválen usnesením Rady MČ č. 10/52/2/2/2012 a nabyl účinnosti dne 10.12.2012.

Usnesením Rady MČ č. 7/84/7/3/2014 a č. 7/84/7/4/2014 byly schváleny změny Řádu, které nabyly účinnosti dne 07.04.2014.

Usnesením Rady MČ č. 8/8/1/2/2015 byly schváleny změny Řádu, které nabyly účinnosti dne 01.04.2015. 

Usnesením Rady MČ č. 10/24/2019 byla schválena cena za nájem hrobového místa pro rok 2020, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2020.