Komise bytová a sociální RMČ

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti hospodaření s bytovým fondem městské části, kde zejména posuzuje zařazení žádostí do evidence žadatelů o nájem obecního bytu, či jiné formy sociálního bydlení.

V případě potřeby provádí místní šetření v bytech žadatelů o nájem bytu, navrhuje konkrétního žadatele na konkrétní byt a její návrh je předkládán ke schválení Radě MČ. Dále zpracovává a předkládá Radě městské části Praha-Petrovice na vyžádání přehledy evidovaných žadatelů a stanoviska a náměty vzešlé z jednání komise.

V sociální oblasti spolupracuje s ostatními komisemi při přípravách akcí pro matky s dětmi, seniory a handicapované občany.


Helena Stašáková (ČSSD)

předsedkyně bytové a sociální komise RMČ


JUDr. Ladislav Bakeš (bez PP)

člen komise


Milana Cvachová (ANO 2011)

členka komise


Markéta Čižinská (Sdružení občanů Petrovic)

členka komise


Helena Oklešťková (ČSSD)

členka komise


Kristýna Rutová (ČSSD)

členka komise


Magda Staňková (ODS)

členka komise