Ministerský rada v odboru energetiky a ochrany klimatu - Praha 10 - Vršovice

Autor: 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle §10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Obor služby: 68 – Technická ochrana životního prostředí.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2023.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. březen 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

 

Žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo doručte do 19. ledna 2018 na adresu státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 nebo v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu nebo prostřednictvím datové schránky ID 9gsaax4. Obálku, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), označte slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000561“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.

Žádosti lze podávat výhradně výše uvedeným způsobem - nelze poslat přes formulář.

Předpoklady a požadavky (včetně pokynů k jejich doložení v souladu s ustanoveními zákona o státní službě) a další bližší informace (včetně vzorů potřebných listin a formulářů) jsou zveřejněny na úřední desce Ministerstva životního prostředí v rubrice „Výběrová řízení“ na webu Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/vyberova_rizeni).