Výběrové řízení na pozici "Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví" - ÚMČ Praha 22

Autor: 
Městská část Praha 22

Městská část Praha 22 zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P22
vyhlašuje dne 13.4.2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví – úsek sociálně právní ochrany dětí

správní činnost: 2.1 0.12 referent sociálních věcí, místo výkonu práce MČ Praha 22, platovátřída při nástupu 10

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných
celků a o změně některých zákonů:

• fyzická osoba
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání:
• vysokoškolské
• středoškolské VOŠ
• praxe v oboru a ZOZ výhodou

požadovaný obor, zaměření:
• sociálně právní ochrana dětí

požadované znalosti:
• znalost práce s PC
• dobrá orientace v právní agendě
• znalost občanského zákoníku, správního řádu, zákona o sociálně-právní ochraně dětí
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

další dovednosti, schopnosti:
• odpovědné rozhodování
• samostatnost
• flexibilita
• komunikační a vyjadřovací schopnosti
• psychická odolnost

Přihláška podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních
celků a o změně některých zákonů musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o
povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno přiložit: strukturovaný profesní
životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se budoucích činností, výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů obdobný doklad), ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 30. 5. 2018 na adresu:

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha – Uhříněves

Bližší informace: Mgr. Zdeňka Žaludová, vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví,
271 071 880, nebo personální 271 071 825 paní Lippertová

Zalepenou obálku označte: „Výběrové řízení – sociální pracovník/ce odboru sociálních
věcí a zdravotnictví – úsek sociálně právní ochrany dětí“

Předpokládaný vznik pracovního poměru:  1. 7. 2018
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 13.4.2018

Ing. Roman Petr, MPA
pověřený výkonem vedoucího ÚMČ P22

Zdroj: https://www.praha22.cz/urad/volna-pracovni-mista/umc-praha-22/vyberove-r...