Pracovník/pracovnice živnostenského odboru - ÚMČ Praha 2

Autor: 
Městská část Praha 2

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník/pracovnice živnostenského odboru

Městská část Praha 2 – Úřad městské části Praha 2

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 2

vyhlašuje dne 21. 5. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa - pracovník/pracovnice živnostenského odboru.

Sjednaný druh práce:

  • pracovník/pracovnice živnostenského odboru, oddělení registrace podnikatelů,
  • s místem výkonu práce Praha, pracovní poměr na dobu neurčitou, s tříměsíční zkušební lhůtou.
  • platové zařazení v platové třídě 8.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c) způsobilost k právním úkonům,

d) bezúhonnost.

Požadované vzdělání: SŠ, VŠ

Požadované znalosti:

· výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook, popř. práce s databázemi),

· praxe ve veřejné správě a správních činnostech výhodou.

Další dovednosti, schopnosti:

· organizační a komunikační schopnosti,

· schopnost samostatného rozhodování,

· dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,

· přesnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost týmové práce,

· ochota vynakládat maximální pracovní výkon.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 8. 6. 2018 na adresu:

Městská část Praha 2

Úřad městské části Praha 2

personálně právní oddělení

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

obálku označit slovy: „Výběrové řízení - pracovník/ce ŽO“

Předpokládaný vznik pracovního poměru ihned.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Zdroj: http://urad.praha2.cz/Vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista-praco...