Referent/ka odboru výstavby

Autor: 
ÚMČ Praha 22

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje dne 16. 7.2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent/ka odboru výstavby

správní činnost na úseku výstavby, místo výkonu práce MČ Praha 22, platová třída 9 (při splnění všech požadovaných znalostí platová třída 10)

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalých pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání:

 • úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

 

požadovaný obor, zaměření:

 

 • stavební

 

požadované znalosti:

 • znalosti a praktické zkušenosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu
 • dobrá orientace v právní agendě na úseku územního řízení a stavebního řádu
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního řízení a stavebního řádu
 • praxe ve státní správě

další dovednosti, schopnosti:

 • znalost práce s PC (Word, Outlook, Excel)
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • odpovědné rozhodování
 • samostatnost, flexibilita
 • řidičský průkaz skupiny B + praxe v řízení

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se odborné problematiky, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 30. 9. 2018 na adresu:

Městská část Praha 22

Úřad městské části

Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - referent/ka OV“

Kontakt:

telefon: 271 071 898

fax: 271 071 819

e-mail: pavla.vinklarova@praha22.cz

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. 11. 2018

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  

V Praze dne 16. 7. 2018

 

 

                                                                           Ing. Roman Petr, MPA
                                                      pověřený výkonem vedoucího Úřadu MČ Praha 22