Referent/ka odboru dopravy

Autor: 
ÚMČ Praha 22

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje dne 20. 7. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent/ka odboru dopravy

správní činnost na úseku dopravy, komunikací a silničního hospodářství, místo výkonu práce městská část Praha 22, platová třída 10

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalých pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání:

 • úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

-    veřejná správa

-    dopravní, stavební nebo technický směr  

požadovaná praxe v oboru:

 • zkušenosti a praxe z oblasti státní správy a samosprávy

požadované znalosti:

 • orientace v právní agendě

-    zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

-   zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

-   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou

další dovednosti, schopnosti:

 • znalost práce s PC (Word, Outlook, Excel)
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • odpovědné rozhodování
 • samostatnost
 • řidičský průkaz skupiny B + praxe v řízení

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se odborné problematiky, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 17. 8. 2018 na adresu:

Městská část Praha 22

Úřad městské části

Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - referent/ka OD“

Kontakt:

telefon: 271 071 870

fax: 271 071 819

e-mail: dana.sopouskova@praha22.cz

Předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. 9. 2018

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  

V Praze dne 20. 7. 2018

 

 

                                                                                                 Ing. Roman Petr
                                                      pověřený výkonem vedoucího Úřadu MČ Praha 22