Referent/ka živnostenského odboru

Autor: 
ÚMČ Praha 22

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje dne 9. 7. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/ka živnostenského odboru

pro výkon správní činnosti:
odborný referent/ka živnostenského odboru ÚMČ Praha 22, platové zařazení dle
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10

Charakteristika pracovní pozice:
- výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání - registrace a
živnostenská kontrola
- evidence zemědělských podnikatelů

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících
samosprávných celků a o změně některých zákonů:

• fyzická osoba
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český
jazyk
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání:
• Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
• praxe ve státní správě výhodou
 

Požadované znalosti a schopnosti:
• znalost práce s PC
• znalost zákona o živnostenském podnikání, správního řádu a souvisejících
právních předpisů výhodou
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru výhodou
• fyzická a psychická odolnost vůči stresu
• bezpodmínečná ochota osobního kontaktu při práci s klienty
• schopnost spolupráce v kolektivu pracovníků
• řidičský průkaz skupiny B
 

Další dovednosti:
• odpovědné rozhodování a samostatnost
• umění zvládat krizové situace
• flexibilita
• komunikační a vyjadřovací schopnosti
• psychická odolnost
• ochota učit se novému
• znalost anglického jazyka výhodou

 

Přihláška podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávních celků a o změně některých zákonů musí obsahovat: jméno,
příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího
státního občana), datum a podpis.

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno přiložit: strukturovaný
profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních,
o odborných znalostech a dovednostech týkajících se budoucích činností, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů obdobný
doklad), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 17. 8. 2018 na
adresu:

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Zalepenou obálku označte: „Výběrové řízení – referent OŽ“

Kontakt:
telefon: 271 071 845
fax: 271 071 819
e-mail: lucie.blahova@praha22.cz

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru 1. září 2018 nebo dohodou

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.