Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele(ky) základní školy

Autor: 
JUDr. Olga Hromasová

Městská část Praha-Petrovice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění,

 

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky)

 

Základní školy Praha-Petrovice, příspěvková organizace

se sídlem Dopplerova 351, Praha 10

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

- odborná kvalifikace a příslušná praxe dle zákona o pedagogických. pracovnících,

- plná způsobilost k právním úkonům,

- bezúhonnost,

- zdravotní způsobilost,

- znalost českého jazyka.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

- znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

- znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších pracovně právních předpisů,

- řídící a organizační schopnosti,

- základní ekonomické znalosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení a titul uchazeče,

- pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

- datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce uchazeč doloží:

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání

- doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících, potvrzené posledním zaměstnavatelem,

- strukturovaný profesní životopis,

- koncepci rozvoje školy na období 6 let (max. rozsah 5 stran strojopisu formátu A4) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění,

- originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele(ky)

(ne starší 2 měsíců),

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2019

 

Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce nejpozději 15. 5. 2019 do 11:00 hod. na adresu vyhlašovatele (zřizovatele) prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha-Petrovice, Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10.

 

Na obálku uveďte: „Konkurz ZŠ Praha-Petrovice - NEOTVÍRAT“.

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

V Praze dne 3. 4. 2019

 

JUDr. Olga Hromasová, starostka v.r.