Bytová komise - Pronájem bytů ve svěřené správě MČ Praha - Petrovice (platné od 19.05.2016)

Pravidla pro pronájem bytů ve svěřené správě MČ Praha - Petrovice schválené Radou MČ Praha - Petrovice usnesením č. 6/38/3/2016 ze dne 19.05.2016

(dále jen „Pravidla“)

1. Tato Pravidla se vztahují na pronájem bytů ve svěřené správě MČ Praha - Petrovice.

2. Nájemní smlouvu na základě podané žádosti a po projednání v Komisi bytové a sociální (dále jen „Komise“) schvaluje Rada MČ Praha - Petrovice.

3. Byt dle těchto Pravidel může být pronajat pouze žadatelům, kteří současně splňují podmínky uvedené pod písmeny a), b) a c), a to:

a) Žadatel ani člen jeho domácnosti nemá vlastnické, spoluvlastnické, nájemní nebo břemenné právo k užívání jiného bytu nebo domu s výjimkou nemovitosti, která má charakter rekreačního zařízení.

b) Minimální doba trvalého pobytu v MČ Praha - Petrovice je 2 roky. Pokud žádají o byt manželé, registrovaní partneři nebo ostatní životní partneři, podmínku trvalého pobytu musí splňovat alespoň jeden z nich. Komise má právo provést v tomto smyslu místní šetření a v případě neprokázání fyzického pobytu žadatele, žádost o byt odmítnout nebo vyřadit. Trvalý pobyt bude ověřen v evidenci obyvatel. V případě žadatelů s trvalým pobytem na úřadovně MČ Praha - Petrovice, samoživitelů s dětmi přechodně bydlících v azylových domech, u žadatelů s utajeným pobytem nebo v dalších případech hodných zvláštního zřetele, může být podmínka trvalého pobytu v MČ Praha - Petrovice prominuta na základě zdůvodnění uvedeného v žádosti.

c) Celkový čistý příjem na domácnost žadatele bude v rozsahu uvedeném v následující tabulce:

Počet členů domácnosti 1 2 3 4 5 a více 
Násobek průměrné měsíční mzdy v hl. m. Praze za minulý rok *)
od 0,35 do 0,7
od 0,5 do 1,0
od 0,7 do 1,25
od 0,9 do 1,5
od 1,1 do 1,7

*) Údaj zveřejňovaný Českým statistickým úřadem.  (Poznámka: Pro nájemní smlouvy uzavírané v prvním pololetí kalendářního roku se vychází z průměrné mzdy v hl. m. Praze v roce předminulém.).

4. Žadatel předloží žádost o nájem bytu na stanoveném formuláři, který je k dispozici na podatelně ÚMČ Praha - Petrovice a na webových stránkách MČ Praha - Petrovice. Žádost tvoří přílohu č. 1 těchto Pravidel.

5. Součástí žádosti jsou:  a) originál potvrzení o výši příjmu za posledních 12 měsíců všech členů domácnosti,   b) čestné prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů všech členů domácnosti,  c) čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno trestní stíhání, d) čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky proti ČR, hl. m. Praze ani jeho městským částem, e) závazek přihlášení žadatele a všech členů domácnosti uvedených v žádosti k trvalému pobytu na území MČ Praha – Petrovice do sedmi dnů od podpisu nájemní smlouvy.

6. Komise posoudí bytovou potřebu žadatele na základě předložených dokladů dle článku 5., osobního pohovoru a případně místního šetření v bydlišti žadatele. Na základě tohoto posouzení Komise doporučí Radě MČ Praha – Petrovice uzavření nájemní smlouvy.

7. Při pronájmu konkrétního bytu bude dodržována přiměřená velikost bytu posuzovaná vzhledem k počtu členů domácnosti. 

8. Pokud budou po uplynutí sjednané doby nájmu splněny všechny podmínky uvedené v bodu 3. písm. a) a c) a dodrženo ustanovení bodu 5., bude po předložení žádosti o prodloužení nájemní smlouvy nájemní smlouva dodatkem prodloužena o jeden rok, a to za stejných podmínek s výjimkou výše nájemného, kde bude uplatněna inflační doložka. Žádost o prodloužení nájmu tvoří přílohu č. 2 těchto Pravidel. 

9. Nevyhovující žádosti budou vyřazeny z evidence. Žadatelé budou o této skutečnosti informováni písemnou formou a vyzváni k zpětnému převzetí žádosti včetně všech příloh.

Vyřizuje: Bytová komise