Správa majetku - Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství.

Vyřizuje: Ing. Aleš Sobotka
Vedoucí odboru finančně - majetkového
tel. 267 900 938
e-mail: sobotka@prahapetrovice.cz

Vyřizuje: Ilona Vesecká
Oddělení správy majetku
tel. 267 900 941
e-mail: vesecka@prahapetrovice.cz

Užíváním veřejného prostranství se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Kdo má ohlašovací povinnost

 • fyzická osoba
 • právnická osoba
 • případně pověřená osoba

Poplatník (či jiná zodpovědná osoba) je povinna přihlásit se příslušnému úřadu k místnímu poplatku za zábor veřejného prostranství.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis "Ohlašovací povinnost" k dispozici:

 • úřad městské části
 • nebo v elektronické podobě ne webu MČ Praha – Petrovice v záložce „Potřebuji vyřídit“.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • jméno (název) žadatele, dodavatele a investora (včetně aktuálních živnostenských listů, výpisů z obchodního rejstříku příp. jiné platné registrace)
 • kontaktní a adresné informace včetně e-mailu odpovědné osoby
 • účel záboru (výkopové práce, lešení, mobilní plošina atd.)
 • místo záboru (ulice, úsek)
 • termín záboru
 • plocha záboru
 • situační plánek (prostá kopie)
 • výpočet poplatku

Jaké jsou lhůty k vyřízení

 • nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství
 • v případě krátkodobého užívání 1 den předem

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sazba poplatku § 2 OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy.