Oddělení občanskosprávní - MP ze psa/psů

Držitel psa staršího 3 měsíců je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů.

Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz
 

Potřebujete:

Občanský průkaz. Důchodce, který nemá žádný jiný příjem než svůj důchod doloží kopii výměru důchodu, či jiný doklad, jímž se prokáže, že je poživatelem starobního, invalidního, sirotčího důchodu (složenka z pošty, výpis z účtu, legitimace MHD).

Stanu-li se držitele nového psa z útulku hl.m. Prahy, doložím doklad o převzetí psa.

Místní poplatky:

Sazba místního poplatku ze psů  je 1.500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze  psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí 200,- Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50%. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 11. 2003 vydat podle § 44 odst. 3  písm. d) zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, a § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., obecně závaznou vyhlášku č. 23/2003, která uvádí sazby poplatku ročně:

Bytový dům:

Základní sazba:   1.500,-Kč

Sazba za druhého a každého dalšího: 2.250,-Kč

 

Rodinný dům:

Základní sazby: 300,-Kč

Sazba za druhého a každého dalšího: 600,-Kč

 

Pro poživatele invalidního důchodu III. st., starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo pro poživatele sirotčího důchodu, anebo pro osobu starší 65 let platí:

Bytový i rodinný dům:

Základní sazba                                                   200 Kč

Sazba za druhého a každého dalšího psa         300 Kč

Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně Kč 600,- za jednoho psa a Kč 900,- za druhého a každého dalšího psa. 

Poplatek je do částky 600,-Kč splatný 1x do roka do 31.3., u částky nad 600,- Kč je splatný 2x do roka a to k 31.3. a 31.8. Poplatník může uhradit částku na ÚMČ Praha – Petrovice hotově nebo platební kartou, převodem na účet 19-2000717369/0800 s jedinečným variabilním symbolem, který poplatník získal při přihlášení k místnímu poplatku ze psů. Pokud variabilní symbol neznáte volejte telefonní číslo 267 900 942 a jedinečný variabilní symbol pro vaši úhradu vám bude sdělen.