Přihlášení k poplatku ze psa

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Držitel psa:

 • fyzická osoba
 • právnická osoba
 • případně pověřená osoba za žadatele
 • držitelem psa může být i osoba, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Držitel psa (fyzická osoba):

 • občanský průkaz
 • v případě nároku na sníženou sazbu doklad prokazující tuto skutečnost
  • poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, dále sirotčího důchodu
   • doklad o přiznání invalidního důchodu
   • doklad o přiznání starobního důchodu, resp. vdovského či vdoveckého
   • doklad o přiznání sirotčího důchodu
  • držitel psa převzatého z útulku
   • doklad o převzetí psa z útulku
  • držitel psa, který je přihlášen do evidence chovatelů psů na území hl. m. Prahy
   • registrační karta chovatele psa
   • přihlášení do evidence chovatelů psů (při odhlášení obdobný doklad)

Jaké jsou v této životní situaci místní poplatky – kdy, v jaké výši a jakým způsobem je máte uhradit:

Držitel psa je povinen splnit ohlašovací povinnost podáním přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle vyhlášky poplatku nepodléhá. Stejně tak jsou povinni ohlásit do 15 dnů veškeré změny, které mohou mít vliv na výši poplatku či vyřazení psa z evidence.

Poplatek ze psů se platí, pokud je pes starší 3 měsíců, a to následovně:

1. Jde-li o psa, kterého držitel chová v bytě:
1 500 Kč/rok za prvního psa
2 250 Kč/rok za každého druhého a dalšího psa téhož držitele

2. Jde-li o psa, kterého držitel chová v rodinném domě:
300 Kč/rok za prvního psa
600 Kč/rok za každého druhého a dalšího psa téhož držitele

3. Výše uvedené neplatí, je-li držitel psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem nebo poživatel sirotčího důchodu. V tomto případe je poplatek za prvního psa 200 Kč/rok a 300 Kč/rok za každého druhého a dalšího psa téhož držitele.

4. Pokud by šlo o psa určeného a užívaného k hlídání objektů, kterého držitel je zároveň vlastník tohoto hlídaného objektu (pokud Váš hlídací pes stráží Váš objekt) činí roční poplatek 600 Kč za prvního a 900 Kč za každého dalšího psa.

Osvobození a úlevy z platby

1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

2. Poplatek neplatí 2 roky držitel, který převzal psa z kteréhokoli pražského útulku. Doba se počítá ode dne převzetí z útulku.

3. Necháte-li svého psa označit mikročipem a zároveň se přihlásíte do evidence chovatelů psů při MHMP, máte nárok na slevu až 350 Kč ročně, a to 2 po sobě jdoucí roky následující po "očipování" psa. U tohoto bodu je třeb zdůraznit, že každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, pokud není označen tetováním. Při pouhém tetování však nelze uplatnit slevu na poplatku.

Poplatek platí držitel psa té obci nebo městské části, kde je hlášen k trvalému pobytu. Pokud tedy držitel psa není v Praze 10 - Petrovicích k trvalému pobytu hlášen, má povinnost platit tento poplatek na úřadě v místě kde je k trvalému pobytu hlášen.

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to:

 1. nečiní-li více než 600 Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku
 2. činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

 

Držitel psa je dále povinnen se přihásit do evidence chovatelů psů na Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 29, 112 21 Praha 1.
e-mail: klara.novakova@praha.eu a Zuzana.Ondrusova@praha.eu.


Tuto problematiku komplexně upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy číslo 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Kristýna Benešová
odbor občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: benesova@prahapetrovice.cz