Podatelna - Zřízení nového hrobového místa

Vyřizuje: Jiřina Kochová
Podatelna
tel. 267 900 933
e-mail: kochova@prahapetrovice.cz

Zájemce o pronájem hrobového místa na hřbitově naší městské části požádá na Úřadě MČ Praha-Petrovice o uzavření smlouvy o pronájmu hrobového místa. Se žadatelem budou projednány přesné podmínky nájmu, zejména parametry hrobového místa. Žadatel  předloží doklad totožnosti a úmrtní listy osob, jejichž pozůstatky se budou ukládat do hrobu.

Žádost následně schvaluje Rada MČ Praha-Petrovice. Uzavření nájemní smlouvy je podmíněno trvalým pobytem žadatele v Praze-Petrovicích.

Nájemní smlouva se uzavírá nejméně na 5 let u urnového a nejméně na 10 let u ostatních typů hrobových míst. Při uzavření smlouvy žadatel uhradí nájemné a poplatky spojené s pronájmem hrobového místa.

Ceník poplatků spojených s pronájmem hrobového místa:

1. Cena za nájem hrobového místa pro rok 2021 je 83 Kč za 1 m2 a 1 rok. 

Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok publikovanou Českým statistickým úřadem za předpokladu, že míra inflace překročí 5 %.

2. Cena za služby v roce 2021 je 345,10 Kč za 1 hrobové místo na 1 rok.

Cena za služby spojené s užíváním hrobového místa zahrnuje podíl nákladů na provoz a údržbu veřejného pohřebiště MČ Praha-Petrovice a je každoročně vypočítána z celkových výdajů na provoz a údržbu veřejného pohřebiště (např. vodné, odvoz odpadu, úklid, údržba hřbitova a zeleně) za předcházející kalendářní rok.