Oddělení občanskosprávní - Návrh na zrušení místa trvalého pobytu

V případě, že je ve vašem bytě nebo domě hlášena k trvalému pobytu osoba, která tam již nebydlí, můžete požádat Úřad městské části Praha-Petrovice o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ve správním řízení. O toto zrušení může požádat vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo jiná oprávněná osoba (např. nájemce družstevního bytu) za splnění zákonných podmínek.
 
Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz

Potřebujete:

Je třeba doložit, že splňujete následující tří podmínky, při jejichž současném naplnění je možno údaj o místu trvalého pobytu zrušit (nesplnění jenom jedné z podmínek vede k tomu, že údaj o místu trvalého pobytu občana nebude zrušen):

1. oprávněnost osoby k podání žádosti- za osobu oprávněnou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doloží vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doloží oprávněnost užívání bytu (např.nájemní smlouva). Na základě novely zákona o evidenci obyvatel nemusí oprávněná osoba dokládat v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

2. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana,

3. neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část- občan uvedený byt či objekt neužívá.

Správní poplatky:

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

  1. podání žádosti osobně přímo na odd. správního řízení Odboru občansko správních agend Úřadu městské části Praha-Petrovice obdrží navrhovatel podklad pro zaplacení správního poplatku (číslo účtu, variabilní symbol aj.). V případě písemného či elektronického podání žádosti bude navrhovatel-poplatník vyzván, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k uhrazení poplatku.

Neuhrazení správního poplatku je důvodem k zastavení správního řízení podle ust. § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.