Zrušení a ukončení trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

V případě, že je ve vašem bytě nebo domě hlášena k trvalému pobytu osoba, která tam již nebydlí, můžete požádat Úřad městské části Praha-Petrovice o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ve správním řízení. O toto zrušení může požádat vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo jiná oprávněná osoba (např. nájemce družstevního bytu) za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat, a to např. předložením dohody o ukončení nájemní smlouvy, potvrzením bytového družstva o změně počtu osob domácnosti, případně navrhnout svědky, kteří můžou tuto skutečnost potvrdit. 

Za podání žádosti o zrušení trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu, které má být trvalý pobyt zrušen.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Občan, jemuž byl údaj o místu jeho trvalého pobytu zrušen, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (§ 14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů).

DŮLEŽITÉ

Údaj o místě trvalého pobytu nelze zrušit druhému z manželů ani nezaopatřenému dítěti (studující nebo nezletilé). Evidence údaje o místu trvalého pobytu nezakládá užívací právo k objektu ani k jeho vymezené části, a ani není jeho podmínkou.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne odstěhovat z České republiky a ukončit svůj trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně Úřadu městské části Praha-Petrovice.

Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Občan je následně povinen odevzdat svůj občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti Úřadu městské části Praha 15.

Vyřizuje: Kristýna Benešová
odbor občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: benesova@prahapetrovice.cz

Vyřizuje: Občanské průkazy
Úřad městské části Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10
Odkaz: http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/odbor-obcanskospravnich-agend/obcanske-prukazy-a-pasy/