Oddělení občanskosprávní - Přihlášení k trvalému pobytu

Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz

Potřebujete:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je možné používat pouze originální tiskopis), který obdržíte přímo na občanskosprávním odboru
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
  • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Správní poplatky:

  • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
  • Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.