Přihlášení se k trvalému pobytu (změna trvalého pobytu)

Místem trvalého pobytu se rozumí státním občanem ČR zvolená adresa pobytu v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení a je označen číslem popisným, orientačním popř. evidenčním. Přihlášení provede úřad na počkání.


Občan České republiky se může přihlásit k trvalému pobytu v Praze-Petrovicích na Úřadě městské části Praha-Petrovice, a to za těchto podmínek:

Kdo ohlašuje místo pobytu:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

Co musíte mít sebou

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na úřadě (je možné používat pouze originální tiskopis)
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • přihlašuje-li osobu mladší 15 let zákonný zástupce (např. svoje dítě), je k ohlášení potřeba předložit i rodný list dítěte
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), nebo úředně ověřené písemný souhlas oprávněné osoby, že souhlasí s ohlášením změny místa trvalého pobytu, přičemž pokud se oprávněná osoba dostaví osobně spolu v přihlašovaným, není potvrzení potřeba.
  • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši 50 Kč. Poplatek se platí pouze v hotovosti. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
Vyřizuje: Kristýna Benešová
odbor občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: benesova@prahapetrovice.cz

 

Vyřizuje: Občanské průkazy
Úřad městské části Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10
Odkaz: http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/odbor-obcanskospravnich-agend/obcanske-prukazy-a-pasy/