Zřízení adresy pro doručování

Z ustanovení § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. července 2009, vyplývá, že:

  • na žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese (doručovací adrese), na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 99/1963 S., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů),
  • doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu,
  • doručovací adresu poskytuje ministerstvo správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu.

Doručovací adresa obyvatele může být do informačního systému evidence obyvatel zavedena těmito způsoby:

  1. občan se dostaví na ohlašovnu v místě svého trvalého bydliště, vyplní formulář a podepíše ho, předloží doklad totožnosti k ověření, nebo
  2. občan vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem podá na podatelně úřadu nebo zašle ohlašovně v místě svého trvalého pobytu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, anebo
  3. občan pověří zmocněnce na základě ověřené plné moci k nahlášení doručovací adresy do informačního systému na ohlašovně v místě jeho trvalého pobytu.

Pod pojmem občana je v tomto případě nutno rozumět státního občana České republiky (viz § 1 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel).


Vyřizuje: Kristýna Benešová
odbor občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: benesova@prahapetrovice.cz

 

Další související informace:

Změna místa dodání (Dosílka) pro všechny došlé zásilky

P. O. BOX - zamykatelná poštovní přihrádka