Podatelna - Jak si vyřídit rybářský lístek

Vyřizuje: Jiřina Kochová
Podatelna
tel. 267 900 933
 

Úřad městské části Praha-Petrovice vydá rybářský lístek žadateli, který má v Praze-Petrovicích trvalý pobyt, a to po předložení těchto podkladů:

  • platného dokladu totožnosti
  • dokladu o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci – vydává držitel licence, zpravidla MO ČRS, nebo dříve vydaný rybářský lístek, nebo platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže)
  • platného rybářského lístku nebo licence vydané v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince)
  • dokladu o zaplacení správního poplatku (viz níže)
  • za nezletilé dítě (do 15 let) žádá o rybářský lístek zákonný zástupce – předkládá rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
  • jestliže žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou mocí, která nemusí být úředně ověřena

Od 1. ledna 2014 nelze vydat duplikáty za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený rybářský lístek, totéž platí i při každé změně údajů.

Správní poplatky za vydání rybářského lístku (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích):

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

- 30 dní.......................................................................................200 Kč

- 10 let........................................................................................500 Kč (do 15 let 250,- Kč)

- na dobu  neurčitou včetně dětí...........................1.000 Kč