Správa majetku - Sazby jednorázových náhrad pro zpoplatnění věcných břemen zřizovaných MČ Praha-Petrovice

Pro postup a stanovení konkrétních náhrad pro zřízení věcného břemena městkou částí Praha - Petrovice na pozemcích svěřených MČ Praha - Petrovice platí následující  Pravidla:

  1. Náhrady za omezení užívání nemovitostí  při umístění inženýrských sítí do pozemků svěřených MČ Praha Petrovice nebudou vyžadovány v případech, kdy investorem  bude MČ Praha-Petrovice nebo u akce, kde budoucím vlastníkem inženýrské sítě bude MČ Praha Petrovice. (doloženo smlouvou o smlouvě budoucí)
  2. Při souběžném uložení sítě se náhrada stanovuje pouze jedenkrát od daného druhu inženýrské sítě. To neplatí při dalším navýšení kapacity sítě (např. dofouknutí dalšího opt. kabelu nebo trubičky).
  3. Náhrady za omezení užívání nemovitostí  při umístění inženýrských sítí (telekomunikační vedení včetně mikrovlnných spojů, elektrická vedení, plynovody, vodovody, kanalizace a jejich související příslušná zařízení) včetně jejich přeložek do komunikačních staveb a pozemků svěřených MČ Praha-Petrovice jsou jednorázové a jsou stanoveny podle  Sazebníku náhrad, který je přílohou Pravidel.
  4. MČ Praha-Petrovice stanovuje minimální výši náhrady za omezení užívání nemovitostí (za zřízení věcného břemena) částkou 2000,- Kč.
  5. MČ Praha-Petrovice si vyhrazuje právo souhlas s umístěním nadzemních a podzemních sítí a trvalé břemeno neudělit.
  6. K výše uvedeným náhradám za omezení užívání nemovitostí (za zřízení věcného břemene) bude podle § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, připočtena DPH v platné sazbě.