Knihovna, občanskosprávní odbor i podatelna - Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci).

Ze závažných důvodů (např. zdravotních) lze legalizaci po předchozí domluvě provést i mimo prostory Úřadu MČ Praha-Petrovice, ale pouze v rámci k.ú. Petrovice.

Vyřizuje:

Eliška Vostřáková
Občanskosprávní odbor
tel.: 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz
 
PhDr. Eva Šuhájková
Infocentrum a místní knihovna
tel.: 267 900 946
e-mail: suhajkova@prahapetrovice.cz
 
Irena Fořtová
Podatelna
tel.: 267 900 933
e-mail: fortova@prahapetrovice.cz
 

Potřebujete:

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Co je třeba předložit:

K provedení legalizace (ověření podpisu) se musí občan dostavit osobně - předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu pro cizince) a listinu, na které má být podpis ověřen.

K provedení vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou) předloží listinu a její kopii či opis.

Správní poplatky (hradí se v hotovosti):

Za ověření každého podpisu 30 Kč.

Za ověření opisu za každou i započatou stranu 30 Kč ověřované listiny ve formátu A4 a menším 30 Kč.

Má-li vidimovaná listina formát větší než A4, cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny, např. formát A3 = 2 x A4.

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.