Ověřit opisy a kopie listin a pravosti podpisů na listinách

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci) provádí oddělení evidence obyvatel a ověřování listin a podpisů ÚMČ Praha-Petrovice, Edisonova 429.

Ze závažných důvodů (např. zdravotních) lze legalizaci po předchozí domluvě provést i mimo prostory Úřadu MČ Praha-Petrovice, ale pouze v rámci k.ú. Petrovice.

Co je třeba předložit:

K provedení legalizace (ověření podpisu) se musí občan dostavit osobně - předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu pro cizince) a listinu, na které má být podpis ověřen.

K provedení vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou) předloží listinu a její kopii či opis.

Správní poplatky (hradí se v hotovosti):

Za ověření každého podpisu 30 Kč.

Za ověření opisu za každou i započatou stranu 30 Kč ověřované listiny ve formátu A4 a menším 30 Kč.

Má-li vidimovaná listina formát větší než A4, cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny, např. formát A3 = 2 x A4.

Vyřizuje: Kristýna Benešová
odbor občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: benesova@prahapetrovice.cz

 

Vyřizuje: PhDr. Eva Šuhájková
Knihovna, ověřování, CzechPoint
tel. 267 900 946
e-mail: suhajkova@prahapetrovice.cz