Domácí násilí lze velmi těžko rozpoznat zvenčí. Je důležité, aby se člověk, kterého se tato skutečnost týká, po svém uvážení rozhodl situaci řešit. Nabízíme Vám potřebné informace.

Užitečné kontakty:

Intervenční centrum

Intervenční centrum je dle zákona povinno nabídnout první kontakt osobě ohrožené domácím násilím nejpozději do 48 hodin od doručení faxu od Policie ČR s úředním záznamem o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Pomoc IC může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány ambulantně. 


Acorus, o.s.

Acorus, o. s. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.


Bílý kruh bezpečí

Komplexní pomoc BKB je poskytována prostřednictvím:

  • Bezplatné nonstop linky 116 006 - pro oběti kriminality a domácího násilí
  • Celostátní sítě poraden BKB
  • Centrály BKB v Praze
  • Intervenčního centra BKB v Ostravě
  • Klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé
  • Linky BKB 257 317 110 - nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů
  • DONA linky 2 51 51 13 13 - nonstop pomoc obětem domácího násilí

Diakonie ČCE

Bruselská 4, 120 00 Praha 2


Rosa, o.s.

Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci domácího násilí.