Domácí násilí

Domácí násilí lze velmi těžko rozpoznat zvenčí. Je důležité, aby se člověk, kterého se tato skutečnost týká, po svém uvážení rozhodl situaci řešit. Nabízíme Vám potřebné informace.

Užitečné kontakty:

Intervenční centrum

Intervenční centrum je dle zákona povinno nabídnout první kontakt osobě ohrožené domácím násilím nejpozději do 48 hodin od doručení faxu od Policie ČR s úředním záznamem o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Pomoc IC může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány ambulantně. 


Acorus, o.s.

Acorus, o. s. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.


Bílý kruh bezpečí

Komplexní pomoc BKB je poskytována prostřednictvím:

  • Bezplatné nonstop linky 116 006 - pro oběti kriminality a domácího násilí
  • Celostátní sítě poraden BKB
  • Centrály BKB v Praze
  • Intervenčního centra BKB v Ostravě
  • Klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé
  • Linky BKB 257 317 110 - nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů
  • DONA linky 2 51 51 13 13 - nonstop pomoc obětem domácího násilí

Diakonie ČCE

Bruselská 4, 120 00 Praha 2


Rosa, o.s.

Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci domácího násilí.