Občanskosprávní odbor - MP za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá v místech soustředěného turistického ruchu, lázeňských místech a za účelem léčení nebo rekreace.
 
Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Občanskosprávní odbor
tel. 267 900 942
 

Postup:

Při plnění ohlašovací povinnosti vyplní ubytovatel formulář "Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt", dostaví-li se ke správci poplatku bude mít s sebou občanský průkaz, cestovní doklad (cizinec), správci poplatku sdělí trvalý pobyt, rodné číslo, právnická osoba - IČ. Dále sdělí počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacích zařízení.

Podnikatel sdělí čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu či cestovního dokladu ubytované osoby. Zápisy se vedou přehledně a srozumitelně, jsou uspořádány postupně z časového hlediska, kniha se uchovává po dobu 6 let. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebujete:

Při plnění ohlašovací povinnosti mít s sebou občanský průkaz, cestovní doklad (cizinec), poplatník sdělí trvalý pobyt, rodné číslo, právnická osoba - IČ. Dále sdělí ubytovatel počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

Podnikatelský subjekt sdělí čísla účtů u bank, na nichž má soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

Lhůta k vyřízení:

Poplatník (ubytovatel) je povinen splnit u správce místního poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek povinnost platit poplatek. Provede na formuláři "Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt".

Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen nahlásit správci poplatku počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají poplatku a celkovou částku poplatku, kterou je povinen za tyto osoby odvést, a to do 15. dne každého následujího měsíce. Provede na formuláři "Hlášení k MP za lázeňský nebo rekreační pobyt".

Místní poplatky:

Místní poplatek ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba je plátcem poplatku.

Sazba místního poplatku činí Kč 15,- za osobu a za každý i započatý den pobytu (mimo den příchodu).

Poplatek je splatný bez vyměření a to do 15 dnů každého následujícího měsíce.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, bezhotovostním převodem na účet čís.: 19-2000717369/0800 u České spořitelny, a.s., VS (variabilní symbol přidělí správce místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt) nebo v hotovosti v pokladně občanskosprávního odboru.

Místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

• Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením.

• Osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti.

Sankce:

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, může obec zvýšit nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, tím že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, uloží správce místního poplatku pořádkovou pokutu do 50.000,- Kč nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém nedošlo ke splnění povinnosti.