Oddělení občanskosprávní - MP z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný krátkodobý pobyt po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
 

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
 

Ohlašovací povinnost:

Plátce je povinen splnit u správce místního poplatku ohlašovací povinnost do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek povinnost platit poplatek.

Při plnění ohlašovací povinnosti vyplní ubytovatel formulář "Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu". Dostaví-li se ke správci poplatku bude mít s sebou občanský průkaz, cestovní doklad (cizinec), správci poplatku sdělí trvalý pobyt, rodné číslo, právnická osoba-IČ. Dále sdělí počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacích zařízení.

Podnikatel sdělí čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen nahlásit správci poplatku počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny a celkovou částku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést, a to do 15. dne každého následujícího měsíce. Ohlášení provede na formuláři "Hlášení k MP z pobytu".

Evidenční povinnost:

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu pobytu, jméno, příjmení, datum narození, adresu místa přihlášení (trvalého pobytu) nebo obdobného místa v zahraničí, číslo a druh průkazu totožnosti ubytované osoby, výši vybraného poplatku nebo důvod osvobození.

Zápisy se vedou přehledně a srozumitelně, jsou uspořádány postupně z časového hlediska, kniha se uchovává po dobu 6 let. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Sazba poplatky:

Sazba místního poplatku činí Kč 50,- za osobu a za každý i započatý den pobytu (mimo den příchodu).

Poplatek je splatný bez vyměření a to do 15 dnů každého následujícího měsíce.

Místní poplatek ve stanovené výši vybere a obci odvede plátce, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, bezhotovostním převodem na účet čís.: 19-2000717369/0800 u České spořitelny, a.s., VS (variabilní symbol přidělí správce místního poplatku z pobytu), v hotovosti nebo platební kartou na pokladně občanskosprávního odboru.

Osvobození:

a) nevidomá; osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo fyzickou osobu

f) pobývající na území obce

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro               preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona

o integrovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

(3) Osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

Sankce:

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, může obec zvýšit nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, tím že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, uloží správce místního poplatku pořádkovou pokutu do 50.000,- Kč nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém nedošlo ke splnění povinnosti.

Právní předpisy

Místní poplatek z pobytu upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č.18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů s platností od 1.1.2020.