Bytová komise - Pravidla pro pronájem sociálních bytů ve svěřené správě MČ Praha - Petrovice (platné od 24.05.2018)

Pravidla pro pronájem sociálních bytů ve svěřené správě MČ Praha - Petrovice schválené Radou MČ Praha - Petrovice
usnesením č. 2/83/1/4/2018 ze dne 24.5.2018 (dále jen „Pravidla“):
 
1. Tato Pravidla se vztahují na pronájem bytů ve svěřené správě MČ Praha – Petrovice rekonstruovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů – Operační program Praha – pól růstu ČR.
 
2. Nájemní smlouvu na základě podané žádosti a po projednání v Komisi bytové a sociální (dále jen „Komise“) schvaluje Rada MČ Praha - Petrovice.
 
3. Byt dle těchto Pravidel může být pronajat pouze žadatelům sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohrožených, kteří jsou zařazeny v podporovaných cílových skupinách A, B, C, D a E.
Skupiny aktivit A, B, C a D
 • osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
 • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou
 • děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
 • senioři
 • osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
 • příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
 • oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčne zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
 • osoby závislé a ohrožené závislostmi
 • osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
 • osoby ve výkonu trestu
Skupina aktivit E
Ve skupině aktivit E jsou podporovány osoby v bytové nouzi a/nebo osoby, které vynakládají na bydlení více než 40% svých disponibilních příjmů:
 • osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
 • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou
 • děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
 • senioři
 • osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
 • oběti domácího násilí
 • osoby ve výkonu trestu
 • osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
4. Žadatel předloží žádost o nájem bytu na stanoveném formuláři, který je k dispozici na podatelně ÚMČ Praha - Petrovice a na webových stránkách MČ Praha - Petrovice. Žádost tvoří přílohu č. 1 těchto Pravidel.
 
5. Součástí žádosti jsou čestná prohlášení, příslušná potvrzení, a další ujednání:
 
a) originál potvrzení o výši příjmu za posledních 12 měsíců všech členů domácnosti,
b) prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů všech členů domácnosti,
c) čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno trestní stíhání,
d) čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky proti ČR, hl. m. Praze ani jeho městským částem,
e) závazek přihlášení žadatele a všech členů domácnosti uvedených v žádosti k trvalému pobytu na území MČ Praha – Petrovice do sedmi dnů od podpisu nájemní smlouvy,
 1. potvrzení o skutečnostech uvedených ve skupinách aktivit,
 2. potvrzení o měsíční výši nákladů vynakládaných na bydlení (nájem, služby a pod.).
6) Komise posoudí bytovou potřebu žadatele na základě předložených dokladů dle článku 5., osobního pohovoru a případně místního šetření v bydlišti žadatele. Na základě tohoto posouzení Komise doporučí Radě MČ Praha – Petrovice uzavření nájemní smlouvy.
 
7. Při pronájmu konkrétního bytu bude dodržována přiměřená velikost bytu posuzovaná vzhledem k počtu členů domácnosti.
 
8. Pokud budou po uplynutí sjednané doby pronájmu splněny všechny podmínky uvedené v bodu 3. a dodrženo ustanovení bodu 5., bude po předložení žádosti o prodloužení nájemní smlouvy nájemní smlouva dodatkem prodloužena o jeden rok, a to za stejných podmínek s výjimkou výše nájemného, kde bude uplatněna inflační doložka. Žádost o prodloužení nájmu tvoří přílohu č. 2 těchto Pravidel.
 
9. Nevyhovující žádosti budou vyřazeny z evidence. Žadatelé budou o této skutečnosti informováni písemnou formou a vyzváni k zpětnému převzetí žádosti včetně všech příloh.
 
10. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 6. 2018.