Registrační a výpůjční poplatky

Registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení jeho platnosti pro čtenáře ve věku od 15 do 70 let: 80 Kč.

Registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení platnosti pro čtenáře mladší 15 let a starší 70 let,jakož i pro čtenáře s průkazem ZTP: zdarma.

K vystavení průkazu pro čtenáře mladšího 15 let je nutná přítomnost zákonného zástupce.

Poplatek za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu: 10 Kč.

Knihy, periodický tisk, CD a deskové hry jsou půjčovány zdarma.

Jednorázová výpůjčka bez registrace - vratná záloha 300 Kč + poplatek 10 Kč.


Poplatky z prodlení

Určují se podle počtu vypůjčených knih a doby překročení řádné výpůjční lhůty včetně každého započatého měsíce.


Výpůjční doba a prodloužení

Výpůjční doba je 30 dnů, prodloužení lze realizovat těmito způsoby:

1. přes on-line katalog: https://praha.tritius.cz/library/petrovice/

QR kód - Katalog Knihovna

2. e-mailem na adresu knihovna@prahapetrovice.cz

3. telefonicky na číslo 267 900 946


KNIHOVNÍ ŘÁD

 

K n i h o v n í  ř á d

Místní veřejné knihovny městské části Praha – Petrovice

 

V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb.  (Knihovní zákon) v platném znění, vydávám tento Knihovní řád:

I.

Poslání a činnost knihovny

Místní veřejná knihovna v Praze – Petrovicích (dále jen „knihovna“) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 25722001 Sb. (dále jen „Knihovní zákon“) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen „služby“) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

Každý uživatel knihovny je povinen dodržovat ustanovení tohoto Knihovního řádu, zejména nepoškozovat a chránit její majetek, zachovávat klid a pořádek ve všech prostorách knihovny a řídit se pokyny odpovědného pracovníka.

Všichni registrovaní čtenáři jsou povinni sledovat aktualizace Knihovního řádu a řídit se jimi.

II.

Výpůjční řád

Podmínky zápisu čtenáře

Čtenářem (uživatelem) knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů a zaplacením členského poplatku.

Čtenářem knihovny se může stát dítě do 15 let, které má trvalé bydliště v Praze nebo zde navštěvuje školu či učiliště, na základě přihlášky podepsané rodičem nebo zákonným zástupcem, jehož osobní přítomnost v knihovně je pro vydání čtenářského průkazu nutná. Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let rodič či jiný zákonný zástupce přejímá odpovědnost za dodržování Knihovního řádu ze strany dítěte, a to včetně všech závazků z toho vyplývajících.  

Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení Knihovního řádu knihovny včetně závazků platit poplatky z prodlení (opožděné vrácení zapůjčených knih či časopisů) a úhrady případné ztráty a poškození vypůjčených knih či časopisů.

Podepsáním čtenářské přihlášky čtenář potvrzuje, že se seznámil s tímto Knihovním řádem a se všemi podmínkami uvedenými v tomto řádu.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto Knihovního řádu.

III.

Čtenářský průkaz

Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou. Vystavuje se na jeden rok (365 dnů) a v každém dalším roce je třeba jeho platnost obnovit. K tomu musí čtenář starší 15 let předložit svůj platný osobní doklad. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Na čtenářský průkaz vystavený čtenáři do 15 let nelze půjčit knihy pro dospělé.

Za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení jeho platnosti zaplatí čtenář  registrační poplatek.

Za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu zaplatí čtenář poplatky podle Ceníku služeb a poplatků (viz příloha tohoto Knihovního řádu). Čtenářům mladším než 15 let se čtenářský průkaz vystavuje zdarma, zvláštní poplatek však zaplatí za vystavení duplikátu ztraceného či zničeného průkazu.

IV.

Podmínky výpůjčních služeb

 • Všechny knihovní jednotky se půjčují zdarma.
 • Výpůjční lhůta knihovních jednotek je jeden měsíc.
 • Výpůjční lhůta novinek a titulů, které má rezervováno více čtenářů, může být zkrácena na 2 týdny.
 • U studijní literatury může být výpůjční lhůta mimořádně prodloužena, nejvýše však na 2 měsíce.
 • Po uplynutí výpůjční lhůty si čtenář může tutéž knihovní jednotku vypůjčit znovu, pokud ji nežádá další čtenář. O prodloužení výpůjční lhůty může čtenář požádat e-mailem, telefonicky, nebo osobně v knihovně, lhůtu může prodloužit i prostřednictvím on-line katalogu na webu knihovny.
 • Čtenář může mít současně vypůjčeno nejvýše 10 knih. Čtenář do 15 let nejvýše 5 knih.
 • V odůvodněných případech může být povoleno čtenáři vypůjčení většího počtu knih současně, nejvýše však 15 knih.

V.

Povinnosti čtenáře

Čtenář je povinen:

 • Prohlédnout si při vypůjčování knihu a je-li poškozená, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení a je povinen knihovně uhradit náklady na opravu nebo náhradu této knihy.
 • Chránit vypůjčené knihy před poškozením, nevyjímat je z ochranných obalů, nevpisovat do nich poznámky, nepodtrhávat části textu, chránit je před ztrátou a krádeží, nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě.
 • Respektovat všechna práva autorská a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.
 • Oznámit knihovně neprodleně změnu jména, bydliště a dalších údajů, uvedených na čtenářské přihlášce. Pokud tak neučiní a knihovna je nucena si tyto údaje zjišťovat sama, uhradí čtenář knihovně náklady s tím spojené.
 • Nahlásit knihovně ztrátu svého čtenářského průkazu.
 • Zachovávat v knihovně klid, neobtěžovat ostatní návštěvníky (chováním, virovým nebo infekčním onemocněním, zápachem apod.), nekonzumovat zde potraviny a nápoje.
 • Při odchodu z knihovny předložit všechny vynášené knihovní jednotky a na vyzvání příruční zavazadla. Vynesení jakékoliv knihy z fondu knihovny bez jejího zaevidování jako výpůjčky je pokládáno za odcizení. Návštěvník, který porušuje ustanovení Knihovního řádu knihovny či obecné právní předpisy, může být pracovníkem knihovny vykázán z jejích prostor.

VI.

Poplatky z prodlení a upomínání

Pokud čtenář nevrátil knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, zaplatí knihovně poplatky z prodlení, které úměrně rostou s počtem upomínek, počtem vypůjčených knih a podle doby překročení řádné výpůjční lhůty, včetně každého započatého měsíce jejího překročení. Poplatky narůstají nezávisle na termínech upomínání. Výši poplatků z prodlení určuje Ceník služeb a poplatků, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.  Čtenář spolu s poplatky z prodlení hradí knihovně náklady spojené s písemným upomínáním. Zůstane-li upomínání bezvýsledné, bude knihovna nevrácené knihovní jednotky spolu s poplatky z prodlení a ostatními náklady vymáhat právní cestou.

VII.

Náhrady ztrát a škod

Čtenář je povinen neprodleně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčené knihy a ve lhůtě stanovené knihovnou škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti nahradit. Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. Podle požadavku knihovny může čtenář poškozenou knihu nahradit nepoškozeným výtiskem téhož titulu. Jestliže náhrada téhož titulu není možná, může se knihovna se čtenářem dohodnout na náhradě jiným titulem srovnatelné hodnoty podle potřeb knihovny. V případě ztráty nebo poškození jednoho dílu vícedílného kompletu, je knihovna oprávněna žádat náhradu za celý komplet. Ve všech případech náhrady škody uhradí čtenář knihovně navíc poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody.

VIII.

Přístup na internet

Přístup na internet je bezplatný. Při první návštěvě knihovny z důvodu využití internetu předloží uživatel internetu knihovníkovi svůj doklad totožnosti, z něhož knihovník zaznamená do počítačové databáze tyto údaje: Jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště uživatele. Tyto údaje budou v uvedené databázi vedeny vždy po dobu 1 roku, a poté obnoveny nebo vymazány. Z důvodu evidence a kontroly provozu počítačů vede knihovník dále záznamy o použití internetu ve zvláštním sešitě, kde uživatel internetu uvede datum, jméno, příjmení a svůj podpis, čímž stvrzuje, že přejímá plnou odpovědnost za škody, které způsobí. Knihovník před započetím práce předá počítač uživateli, aby si tento mohl zkontrolovat jeho funkčnost. Po ukončení práce předá uživatel počítač knihovníkovi, který zkontroluje, zda je počítač bez závad. Vyskytnuté závady během práce je uživatel povinen okamžitě nahlásit knihovníkovi.  V případě poškození kontaktuje knihovník informatika ÚMČ. Úhrada nákladů spojených s opravou prokazatelně způsobené škody na počítači bude řešena prostřednictvím přestupkové komise ÚMČ Praha - Petrovice. Přístup na internet je povolen uživatelům od 10 let. Mladším dětem jen tehdy, pracuje-li s nimi zákonný zástupce. Za uživatele do 15 let přebírá plnou odpovědnost za případné škody jeho zákonný zástupce. U jednoho počítače smí pracovat nejvýše dva uživatelé. Uživatel nesmí restartovat počítač ani měnit domovskou stránku ani jiné nastavení počítače. V případě porušení knihovník uloží sankci ve výši 100 Kč za každé jednotlivé porušení. Uživatel je povinen řídit se – Všeobecnými zásadami provozu na PC „INTERNET“.

IX.

Závěrečná ustanovení

Pokud čtenář nevrátil vypůjčené knihy ve stanovené lhůtě nebo nezaplatil stanovené poplatky z prodlení a upomínací výlohy či nenahradil ztrátu nebo poškození knihy, zablokuje mu knihovna možnost dalších výpůjček minimálně do doby, kdy budou jeho závazky vypořádány. Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny čtenář sdělí knihovníkovi. Je-li s vyřízením stížnosti, oznámení či podnětu nespokojen, obrátí se na vedení úřadu MČ Praha – Petrovice. Pokud není v tomto knihovním řádu stanoveno jinak, platí pro úpravu právních vztahů mezi knihovnou a občany využívajícími jejích služeb, příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Návštěvník, který hrubě porušil nebo opakovaně porušuje Knihovní řád, poškodil vypůjčené knihy, poškodil zařízení knihovny, může být zbaven práva používat služeb knihovny.  Povinnost nahradit způsobenou škodu není tímto dotčena.

Tento Knihovní řád Místní knihovny Praha – Petrovice schválila Rada MČ Praha – Petrovice na svém 5. zasedání dne 9. ledna 2019 (usnesení č. 2/5/2019). Nabývá účinnosti od 10. ledna 2019. Tímto dnem pozbývá platnost Knihovní řád účinný od 1. ledna 2011.

 

 

                                                                                                              JUDr. Olga Hromasová

                                                                                                                   starostka MČ

 

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Ceník služeb a poplatků Místní knihovny MČ Praha – Petrovice

Příloha č. 2 - Poučení o ochraně osobních údajů

 

Přílohy Knihovního řádu

Příloha č. 1

Ceník služeb a poplatků Místní knihovny MČ Praha - Petrovice:

 1. REGISTRAČNÍ POPLATKY
 • Registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení jeho platnosti pro čtenáře ve věku od 15 do 70 let: 80 Kč.
 • Registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení platnosti pro čtenáře mladší 15 let a starší 70 let: zdarma.
 • K vystavení průkazu pro čtenáře mladšího 15 let je nutná přítomnost zákonného zástupce.
 • Registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení platnosti pro čtenáře s legitimací ZTP: zdarma
 • Poplatek za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu: 10 Kč.
 • Jednorázová výpůjčka – vratná záloha 300 Kč + poplatek 10 Kč.
 1. VÝPŮJČNÍ POPLATKY
 • Knihy, periodický tisk, CD a deskové hry jsou půjčovány zdarma.
 1. POPLATKY Z PRODLENÍ

Určují se podle počtu vypůjčených knih a podle doby překročení řádné výpůjční lhůty, a to včetně každého započatého měsíce:

Výši poplatku určuje níže uvedená tabulka:

Počet dnů od konce výpůjční lhůty:                           Výše poplatku dle počtu vypůjčených knih:

 1.up.     1 - 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.up.   31 - 61

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

3.up.   62 - 93

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

4.up. 94 - 123

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

235

5.u. 124 - 154

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

6.u. 155 - 186

35

70

105

140

175

210

245

280

315

350

385

420

455

490

525

 1. POPLATKY ZA UPOMÍNÁNÍ

Vycházejí z platných poštovních sazeb a dalších nákladů. Připočítávají se k poplatku za prodlení podle počtu a druhu odeslaných připomínek.

 • 1., 2., 3. a 4. upomínka……………………………………………    a´15 Kč
 • 5. upomínka……………………………………………………….       45 Kč
 • 6. upomínka ………………………………………………………       60 Kč
 • předžalobní výzva odeslaná doporučeně ………….……. ……….     dle platného ceníku České pošty
 • zjišťování neohlášené změny osobních údajů

 uvedených ve čtenářské přihlášce…………………………………      30 Kč

 1. NÁHRADY ZTRÁT A ŠKOD

Poplatek:

 • za úkony spojené s likvidací způsobené škody včetně náhrady knihovnického zpracování ztracené knihy:  100 Kč
 • za úkony spojené s likvidací způsobené škody při ztrátě periodického tisku nebo zničení obalu knihy:  20 Kč
 • za úkony spojené s likvidací způsobené škody včetně náhrady knihovnického zpracování ztracené knihy z výměnného souboru Městské knihovny v Praze:  dle výpůjčního řádu výměnných fondů MKP paušální částkou ve výši 370 Kč, z čehož činí administrativní poplatek 120 Kč

Příloha č. 2

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Městská část Praha – Petrovice

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 • Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon…
 • Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání…
 • Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (dva roky) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu úřadu městské části Praha – Petrovice.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové aplikaci Tritius (dodanou společností Tritius Solutions). Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se může čtenář obrátit v případě stížnosti. Pokud u čtenáře vznikne jakýkoliv podnět ke stížnosti, doporučuje se, aby se čtenář se svým podnětem nejprve obrátil na pracoviště knihovny (viz sídlo Úřadu městské části Praha – Petrovice).