Cyklogenerel

GENEREL
Generel je termín (dříve generální plán) označující dokumenty používané jako podklad pro územní plánování. Aktuální verze Cyklogenerelu byla vypracována v rámci příprav změny územního plánu hl. m. Prahy v roce 2010 a navrhuje koncepčně řešenou síť celopražských cyklistických tras s různými prioritami. Náhled Generel sám o sobě není právně závazný dokument, ale jedná se o dokument, který nejlépe řeší síť cyklistických tras ve vzájemné provázanosti a je tak významným podkladovým materiálem pro jakékoliv rozhodování o cyklistické infrastruktuře.

Úloha generelu v procesu územního plánování Generel cyklistické dopravy vychází ze stávajícího platného územního plánu. Vytváří nezávazný oborový podklad pro územní studii, změnu platného územního plánu, resp.  nový územní plán. Závazným územně plánovacím podkladem se stává až po svém projednání a registrování.

Územně plánovací podklady 
Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie,
které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.